Voorstellen Europese Commissie voor IGC

De belangrijkste voorstellen van de Europese Commissie voor de intergouvernementele conferentie (IGC), de conferentie waar het Verdrag van Maastricht wordt herzien.

Grotendeels afschaffen van het veto-recht, besluitvorming in de Europese ministerraden via gekwalificeerde meerderheid moet de algemene regel worden. Op 'gevoelige' terreinen zouden beslissingen met 'supergekwalificeerde' meerderheid genomen moeten worden. Uitgangspunt is dat een lidstaat de voortgang van de overige landen niet kan blokkeren. Voor verdragswijziging blijft de unanimiteitsregel gelden.

Lidstaten zullen in de toekomst niet meer dan één vertegenwoordiger in de Europese Commissie hebben (nu hebben de grote landen twee commissarissen). Niet uitgesloten wordt dat bij uitbreiding van de Unie tot voorbij een 'bepaalde' omvang, afgestapt moet worden van het uitgangspunt dat elk land een commissaris levert.

Versterking democratische rol van het Europese Parlement.

Versterking van het buitenlandse beleid van de EU door de oprichting van een gemeenschappelijk analyse-centrum, waaraan de hoofdsteden mankracht en kennis leveren.

Ontwikkelen van een Europees defensiebeleid en een eigen Europese militaire macht. Toewerken naar een fusie tussen de EU en de Westeuropese Unie.

Aanscherping van het buitenlandse handelsbeleid van de EU.

Aanvulling van het Unie-verdrag met een apart hoofdstuk over werkgelegenheid.

Versterking van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten. Meer gemeenschappelijke beleidsvorming.