Aantal WAO'ers in '95 met bijna 38.000 gedaald

DEN HAAG, 27 FEBR. Het aantal WAO'ers is in 1995 met bijna 34.000 gedaald tot 860.600. Het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen), dat deze cijfers bekendmaakte, noemt de daling van het aantal arbeidsongeschikten fors.

De cijfers zijn politiek ook van belang. De VVD sloeg eerder deze maand alarm over de ontwikkelingen in de WAO, omdat zich in de maand november plotseling een flinke stroom aan nieuwe arbeidsongeschikten voordeed. Het CTSV zegt nu dat de hoge instroom in november “als een uitschieter kan worden gezien”. In december was er weer sprake van een daling. Tegenover 5.700 nieuwe uitkeringen die maand stonden 7.400 beëindigingen.

Uit de definitieve cijfers blijkt ook dat de afname van het aantal arbeidsongeschikten vorig jaar groter was dan in 1994. De dalende tendens van het aantal WAO'ers werd vooral ingezet, nadat de keuringseisen, aan de hand waarvan wordt bepaald of een werknemer arbeidsongeschikt moet worden verklaard, in 1994 veel strenger werden.

Het aantal WAO'ers ligt inmiddels ook onder het streefcijfer van het vorige kabinet. Het kabinet Lubbers-III wilde dat het aantal WAO'ers terug zou gaan naar het niveau van 1989. Omgerekend in volledige uitkeringen over een heel jaar betekende dit een streefcijfer van 758.000. Het cijfer over 1995 blijkt op 752.400 te zijn uitgekomen.

Het aantal WW-uitkeringen is in 1995 met 15.000 gedaald tot 395.000 eind december. Voor het eerst sinds 1991 kwam daarmee een einde aan de voortdurende stijging van het aantal WW'ers. Dit is niet alleen te danken aan de economische opleving, aldus het CTSV, maar ook aan de strengere 'referte-eisen'. Dit betekent dat het voor ontslagen werknemers moeilijker is geworden voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, vooral als ze nog maar weinig hebben gewerkt. In het bijzonder geldt dit dus voor jongeren. Bovendien ging de uitkering gemiddeld omlaag. In het laatste kwartaal van 1994 bedroeg de WW-uitkering gemiddeld nog 1.850 gulden, één jaar later kwam dit bedrag uit op 1.724 gulden, een daling met zeven procent.

De strengere referte-eisen die sinds 1 maart in de WW gelden, leidden ertoe dat ruim een kwart van de WW'ers slechts recht had op een uitkering op minimumniveau gedurende een half jaar. Bij de werklozen in de leeftijdsgroep tot en met 25 jaar gold dit voor 55 procent. Na deze eerste periode valt de werkloze terug op de bijstandswet.

Het aantal Ziektewetuitkeringen daalde in 1995 van 171.000 naar 169.000. Dit jaar zal dit aantal nog veel lager uitvallen, omdat de Ziektewet per 1 maart grotendeels wordt afgeschaft. Alleen uitzendkrachten, zwangere vrouwen en werklozen kunnen dan nog voor een Ziektewetuitkering in aanmerking komen.

Het aantal AOW'ers is vorig jaar opnieuw toegenomen, met 34.000, en kwam uit op 2.816.000. Deze volksverzekering vergde in 1995 een bedrag van 33,4 miljard gulden. De daling van het aantal WAO'ers daarentegen zorgde ook voor lagere uitkeringslasten ten behoeve van arbeidsongeschikten. In 1994 werd er voor 21,5 miljard aan AAW- en WAO-uitkeringen betaald; in 1995 20,6 miljard. Ook de maatregelen die het kabinet vorig jaar voor de kinderbijslag doorvoerde, vertaalden zich in een eerste besparing. In 1994 werd er voor 6,8 miljard aan kinderbijslag betaald, in 1995 6,6 miljard.

Het aantal uitkeringen voor weduwen, weduwnaars en wezen (AWW) is vorig jaar met 1.000 gedaald naar 196.000. De kosten daarvan bedroegen 4,7 miljard. Per 1 juli wordt de AWW vervangen door de Algemene Nabestaandenwet. Dit zal tot een drastische vermindering van het aantal uitkeringen leiden.