'Sober regime in gevangenis is gevaarlijk'

ROTTERDAM, 21 FEBR. Drie oud-voorzitters van de Vereniging voor Directieleden van de Penitentiaire en aanverwante Inrichtingen hebben in een brief aan minister Sorgdrager hun bezorgdheid geuit over de versobering van het gevangenisregime.

Volgens P. Koehorst, directeur van de gevangenis Nieuw Vosseveld en een van de ondertekenaars van de brief, wordt de uitbreiding van het aantal cellen betaald met bezuinigingen elders. Het gevolg daarvan is dat gevangenen steeds minder activiteiten krijgen en meer tijd moeten doorbrengen in hun cel. “Er zal meer agressie komen”, voorspelt Koehorst. “Als er contact is tussen personeel en gedetineerden voel je dingen aankomen en kun je zorgen dat de situatie niet tot ontploffing komt.”

Op initiatief van PvdA-fractievoorzitter Wallage werd vorig jaar besloten 200 cellen met veroorzakers van overlast te onderwerpen aan een soberder regime. Justitie besloot dit aantal uit te breiden tot circa 2.500 cellen. Het sobere regime geldt bij straffen van maximaal twee maanden.

De brief spreekt de vrees uit dat gedetineerden door een langer verblijf in de cel “meer rancune en ressentiment verwerven dan tot nu toe het geval is. Na hun vrijlating zullen er om die reden meer kansen op recidive ontstaan en wordt de samenleving meer nog dan nu het slachtoffer van misdrijven.” Justitie noemt de bezwaren ongegrond. “Naar ons oordeel is versobering vanwege de korte straf verantwoord”, aldus een woordvoerder.