Hoge Raad

Het Kamerlid Ybema (D66) is boos op de Hoge Raad, omdat die de laatste tijd door een aantal arresten blijk zou hebben gegeven de bedoelingen van de werkgever te omzeilen (NRC HANDELSBLAD, 15 februari).

Nu heeft de rechtspraak in ons land voldoende blijk gegeven wetten teleologisch, dat wil zeggen: eigentijds, te willen interpreteren.

Als Ybema vreest, dat door deze uitspraken de doelstellingen van het regeerakkoord niet worden gehaald, moet hij de Hoge Raad geen verwijten maken, maar bij zichzelf en de Tweede Kamer zijn, die al herhaalde malen blijk heeft gegeven een voorstel niet op zijn inhoudelijke merites te beoordelen, maar uitsluitend op zijn afzender en het dus met secure wetgeving niet zo nauw te nemen. Wat Ybema doet, is mijns inziens een ontoelaatbare poging om de hoogste rechter tot slaaf van de regering te maken.

    • Mr. L. Andriessen