Biobrandstof

In NRC HANDELSBLAD van 9 februari staat dat de Franse premier A. Juppé in het jaar 2000 biobrandstof verplicht wil stellen. Bekend is dat in Brazilië uit suikers dure bio-alcohol gewonnen wordt die aan benzine kan worden toegevoegd. Groningen heeft zo'n project ten onrechte gesubsidieerd. Voor het thans, eveneens gesubsidieerde, gebruik van aardgas is een te duur distributiesysteem én een aanpassing van de auto nodig.

Enkele jaren geleden heeft de overheid subsidie verleend aan een project om uit koolzaadolie (raapolie) een autobrandstof te maken. Door een noodzakelijke om-estering (een chemische verandering)met methanol werd de kostprijs veel te hoog. Bovendien moest de motor tot een zogenaamde Elsbettmotor worden omgebouwd. En dat er ook nog een apart distributiesysteem voor de brandstof zou moeten worden opgezet had men vergeten.

Men wil kennelijk niet begrijpen dat er bij het gebruik van brandstof in de eerste plaats gekeken moet worden naar de energie-inhoud daarvan. Wat dat betreft zou ruwe koolzaadolie wel als energiebron bruikbaar zijn. Maar één elektrische centrale zou de sterk opgevoerde produktie van heel Nederland kunnen verwerken.

Minister De Boer wil nu elektrische auto's gaan subisdiëren, want die zouden geen CO produceren. Haar adviseurs hebben kennelijk nagelaten te vertellen dat elektriciteit via steenkool of aardolie verkregen wordt en dat er daarom noch CO -winst, noch energiewinst mee te behalen is, integendeel!

Natuurlijk zal in de toekomst meer zonnestraling in elektrische energie moeten worden omgezet. Maar na vijftig jaar zwoegen is het rendement tot slechts ongeveer 10 procent gevorderd. Het is van wereldbelang om daar meer aandacht aan te besteden en niet nú al aan elektrische auto's.

    • Dr.Ir. G.M.M. Houben