Steekproef door verzekeraars; Veel tandartsen vertonen onjuist declaratiegedrag

HOUTEN, 17 FEBR. De Nederlandse zorgverzekeraars menen dat veel tandartsen in Nederland het afgelopen jaar “onjuist declaratiegedrag” hebben vertoond.

Uit steekproeven van de zorgverzekeraars blijkt volgens hen dat een aantal tandartsen vorig jaar ten onrechte het verwijderen van tandsteen in rekening heeft gebracht.

Het verwijderen van tandsteen valt sinds de stelselwijziging van de tandheelkunde per 1 januari vorig jaar onder het zogeheten preventieve onderhoud, dat wordt vergoed door de ziekenfondsen. Voor dit preventieve onderhoud ontvangen tandartsen jaarlijks een vast tarief van 51,50 gulden. De tandartsen moeten hun patiënten vanaf achttien jaar voor dit bedrag periodiek controleren, dat wil zeggen minimaal een keer per jaar. De controle omvat, behalve het verwijderen van tandsteen, onderzoek naar de oorzaak van klachten, het wegnemen van scherpe randen van gebitselementen, het opsporen en wegnemen van prothese-klachten, het voorschrijven van geneesmiddelen, het verwijzen naar een tandarts-specialist en een instructie over mondhygiëne.

Volgens de verzekeraars is het aantal declaraties van tandartsen voor het verwijderen van tandsteen in geval van aandoeningen van het tandvlees het afgelopen jaar gestegen. Precieze gegevens hierover ontbreken. De zorgverzekeraars vermoeden dat een aantal van deze declaraties ten onrechte is gedaan, omdat de behandelingen patiënten zouden betreffen zonder aandoeningen van het tandvlees, de zogeheten parodontale aandoeningen. Een controle hierop is overigens “heel moeilijk”, aldus beleidsmedewerker Th. Gerritsen van Zorgverzekeraars Nederland. Tandsteenverwijdering bij paradontale aandoeningen valt buiten het verplichte basispakket en wordt alleen bij eventueel afgesloten aanvullende verzekeringen vergoed.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) vindt dat de verzekeraars eventuele fraude van tandartsen met bewijzen moeten kunnen aantonen. “Als blijkt dat ze onjuist declareren, moeten ze daar mee ophouden. Tandartsen moeten zich aan de regels houden”, zegt NMT-voorzitter H. van den Hul. Hij wijst er wel op dat bij het verwijderen van tandsteen de grens dikwijls moeilijk te trekken is tussen een preventieve behandeling en een behandeling die een parodontale aandoening betreft. “Je kunt in 96 procent van alle gevallen wel ontstoken tandvlees aantreffen.”

Van den Hul wijst er verder op dat het verwijderen van tandsteen doorgaans een tijdrovende bezigheid is. Als een volwassene ieder half jaar zijn gebit laat controleren, brengt het verwijderen van tandsteen de tandarts per keer slechts 16,50 gulden op.

Voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland en NMT-voorzitter Van den Hul hebben het afgelopen najaar, na signalen dat de stelselwijziging voor onduidelijkheid bij tandartsen heeft gezorgd, een brief aan alle Nederlandse tandartsen gestuurd waarin de veranderingen nogmaals precies zijn uitgelegd. De zorgverzekeraars sluiten niet uit dat veel tandartsen te goeder trouw verkeerd hebben gedeclareerd. “Tandartsen zijn altijd gewend geweest om te werken volgens het verrichtingensysteem. Dat verklaart wellicht de onduidelijkheid”, aldus Th. Gerritsen van Zorgverzekeraars Nederland.