Sportnet vereist fiat van 'Europa'

Valt het KNVB-plan voor een eigen sportkanaal onder de Europese concentratiecontrole?

Op grond van de thans bekende gegevens lijkt het waarschijnlijk dat de door de KNVB geplande onderneming tot exploitatie van een commerciële sportzender bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen moet worden aangemeld, op grond van de Europese verordening voor controle op concentratie van 21 december 1989. De betrokken onderneming moet op het eerste gezicht als een “gemeenschappelijke onderneming” worden beschouwd, die aan alle in artikel 3, tweede lid, tweede alinea gestelde eisen voldoet om een “concentratie” te vormen in de zin van het eerste lid van dat artikel.

Met name door de deelname van ING en Philips aan de oprichting van de betrokken onderneming heeft deze concentratie dan bovendien een communautaire dimensie in de zin van artikel 1 van de verordening, welk artikel haar toepassingsgebied bepaalt. Zowel de wereldomzet van ING en Philips als deelnemers aan de gemeenschappelijke onderneming gezamenlijk, als de afzonderlijke omzet in de gemeenschap van deze twee deelnemers, ligt boven de in dit artikel genoemde drempels. Bovendien is de uitzondering op de verordening - voor concentraties waarin geen enkele deelnemer meer dan twee derde van zijn totale omzet binnen de gemeenschap in een en dezelfde lidstaat behaalt - althans voor Philips niet van toepassing.

Door haar communautaire dimensie is de onderhavige concentratie dan op grond van artikel 4 van de verordening aanmeldingsplichtig.

Artikel 2, lid 3 van de verordening bepaalt ten slotte dat “concentraties die een machtspositie in het leven roepen of versterken die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd” onverenigbaar moeten worden verklaard met de gemeenschappelijke markt. Het staat vast op grond van de rechtspraak, dat de Nederlandse markt als een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt moet worden beschouwd.

Het door de Commissie te vellen oordeel zal wel mede worden bepaald door de vraag welke invloed de concentratie behalve op de concurrentieverhoudingen binnen Nederland ook zal hebben op de binnenstaatse handel: bijvoorbeeld op de toegang van buitenlandse zenders tot de Nederlandse kabelnetten met betrekking tot sportprogramma's. Het zwaartepunt van de beoordeling zal niettemin liggen op de invloed van de concentratie op de marktverhoudingen binnen Nederland, als “wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt”.

Volgens een bericht in Trouw van 12 februari zou staatssecretaris Nuis het KNVB-plan (alleen) toetsen aan de Mediawet in de (Nederlandse) wet op de economische mededinging. Het leek mij nuttig erop te wijzen dat ook het Europese recht van toepassing lijkt, en om te beginnen spoedige aanmelding in Brussel eist.

    • P. ver Loren van Themaat