Frankrijk zou de krijgsmacht willen halveren

PARIJS, 14 FEBR. Frankrijk wil overgaan op een flexibel inzetbare beroepskrijgsmacht en overweegt zijn halve leger naar huis te sturen.

Onderdeel van dit plan zou de ontbinding van de eerste pantserdivisie zijn, die op het ogenblik deel uitmaakt van het Eurokorps en in Duitsland is gelegerd. Dit heeft het Franse dagblad Le Monde vandaag gemeld. De minister van Defensie, Millon, ontkent dat beslissingen zijn genomen.

De berichten in Le Monde zijn betrekkelijk stellig en gedetailleerd geformuleerd. Het leger zou van 240.000 man worden gereduceerd tot 130.000 à 140.000 manschappen. Het meest opvallend in de ontkenning door de minister is dat hij de kern van de berichten onbesproken laat en zich alleen concentreert op de besluitvorming als zodanig. Die is nog niet afgerond.

Een Defensie-woordvoerder legde er eerder de nadruk op dat Frankrijk beslissingen die gevolgen hebben voor het Frans-Duits-Belgisch-Spaanse Eurokorps pas neemt na uitvoerig overleg met de bondgenoten.

Volgens Le Monde bespreekt de Franse ministerraad 22 februari de verstrekkende plannen die voorzien in een geleidelijke overgang op een beroepsleger. Het aantal manschappen en regimenten wordt in die visie drastisch teruggebracht. Voor het leger zou dat betekenen dat het huidige aantal regimenten (186) royaal wordt gehalveerd en uitkomt op 83.

Frankrijk zou zijn permanente militaire aanwezigheid overzee willen beperken van 33.000 tot 25.000 man. Vooral in Afrika zou flink worden gesnoeid. Men houdt dan drie bases in Afrika over en militaire eenheden in de overzeese gebiedsdelen Réunion, Polynesië en de Antillen. Minister Millon heeft erkend dat Frankrijk minder mannen permanent overzee wil stationeren, maar ontkende vanmorgen dat tot sluiting van bases was besloten.

De generale staf werkt, net als elders in Europa, aan de inrichting van een flexibel inzetbare krijgsmacht die alleen al om die reden uit beroepskrachten moet bestaan. De discussie over de onbevredigende kanten van het huidige dienstplicht-systeem wordt aldus ingehaald door de veranderde militaire opvattingen. President Chirac, aldus een Defensie-woordvoerder, hoopt voor het eind van zijn ambtstermijn (nog ruim zes jaar) een beroepskrijgsmacht te hebben ingesteld.

De officiële reactie op de uitgelekte plannen wil vooral de wrevel bij de Duitsers en andere deelnemers aan het Eurokorps beperken. Een eenzijdige terugtrekking van Frankrijks 21.600 manschappen zou als bijzonder bruusk worden ervaren. Daar is volgens Parijs dan ook geen sprake van. In totaal omvat het Eurokorps 50.000 man.

    • Marc Chavannes