Gemeente nieuwe stijl

Jarenlang is er gewerkt aan een 'gemeente nieuwe stijl' en een 'stadsprovincie', overeenkomstig de democratische wens het bestuur dichter bij de burger te brengen en met als uitgangsprincipe dat het lokale bestuur een taken- en bevoegdhedenpakket dient te hebben dat is afgestemd op de lokale problemen en het regionale bestuur een taken- en bevoegdhedenpakket dat is afgestemd op datgene wat de lokale problematiek overstijgt.

Het oorspronkelijke kabinetsvoorstel ten aanzien van de stadprovincie Rotterdam en het opsplitsen van de gemeente Rotterdam in een tiental nieuwe gemeenten was evenwichtig en deed recht aan het uitgangsprincipe. Het is dan ook merkwaardig te moeten constateren dat juist de progressieve partijen zich nu behoudend opstellen en zich in hun standpuntbepaling meer op emotionele dan op rationele gronden laten beïnvloeden door een referendum dat bij slechts een gedeelte van de Rijnmond-inwoners is gehouden. Voorts gaat men ook voorbij aan het motievenonderzoek dat aan dit referendum gekoppeld was. Het referendum gaf wel een antwoord, maar niet op de vraag die gesteld was.

    • Ing. L.W. Vreugdenhil