Top streekvervoer wil directeur C.J. Nyqvist ontslaan

UTRECHT, 8 FEBR. De raad van commissarissen van Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) wil dat bestuursvoorzitter C.J. Nyqvist “op zo kort mogelijke termijn vertrekt”.

Nyqvist is volgens de commissarissen “noch als manager, noch als boegbeeld van het concern de juiste man op de juiste plaats”, nu in het openbaar vervoer marktwerking en commercialisering worden geïntroduceerd. Enkele weken geleden al vaardigde de raad een gedelegeerd commissaris af om de dagelijkse besluitvorming op het VSN-hoofdkantoor bij te wonen.

Gisteren heeft de raad van commissarissen aan de centrale ondernemingsraad om advies over het ontslag gevraagd, de wettelijk gebruikelijke procedure. De ondernemingsraad, aldus secretaris P. van Vliet vanmorgen, “neigt naar een negatief advies”. De directeuren van de dochterbedrijven, de eigenlijke streekvervoerders, hebben zich al collectief achter Nyqvist geschaard.

In de advies-aanvraag noemt de raad van commissarissen een aantal motieven voor het beoogde ontslag. Dat Nyqvist niet de juiste man op de juiste plaats zou zijn, “is gebaseerd op de beoordeling van persoonlijke vaardigheden, managementcapaciteiten en stijl van optreden”. In politiek Den Haag zou Nyqvist spanningen oproepen, waardoor “ook in die relatie zijn positie onnodig en onacceptabel kwetsbaar is geworden”.

Het besluit van de raad van commissarissen is voor een deel gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen van een onderzoek naar de capaciteit van het management, in opdracht van de raad eind vorig jaar uitgevoerd door de Holland Consulting Group. De commissarissen wilden weten of de leiding voldoende was toegerust voor de omvorming van het bedrijf in een op concurrentie gerichte onderneming. Ze schrijven nu dat dit onderzoek “de indruk van de raad bevestigde' dat 'er kwalitatieve verbeteringen” in de top nodig zijn.

Secretaris Van Vliet van de centrale ondernemingsraad zegt dat er eerst een discussie moet komen over de conclusies en aanbevelingen van de Holland Consulting Group, voordat gepraat kan worden over het mogelijke vertrek van Nyqvist. De ondernemingsraad zal naar verwachting morgen advies uitbrengen. In de aanbevelingen van de Holland Consulting Group wordt ook gepleit voor meer nadruk op de dochterbedrijven in de Randstad. Dit zou, vreest de centrale ondernemingsraad, ten koste kunnen gaan van de andere bedrijven.

De commissarissen memoreren in hun adviesaanvraag dat zij al eerder moeite hadden met Nyqvist's opvattingen over de strategie van VSN. Hierbij gaat het met name om het aankoopbeleid van VSN. Door fusies van dochterondernemingen en overnames van bijvoorbeeld taxi- en touringcarbedrijven is VSN de laatste jaren steeds groter en sterker geworden. Volgens Nyqvist was dit nodig om in de nabije toekomst te kunnen concurreren.

In de Tweede Kamer is er herhaaldelijk op gewezen dat deze strategie juist heeft geleid tot een monopoliepositie van de streekvervoerdersholding. Toen de Kamer eind vorig jaar instemde met de invoering van concurrentie in het streekvervoer, werd daarbij een motie aangenomen waarin de regeringsfracties pleitten voor onderling concurrerende dochterbedrijven van VSN.

De centrale ondernemingsraad is bevreesd voor onderlinge concurrentie tussen de dochters. Ook Nyqvist is daar op tegen. De directeuren van de dochterbedrijven schrijven in een steunbetuiging aan Nyqvist dat “we weerwoord moeten geven aan het streven de VSN Groep haar zogenoemde dominantie in de markt te doen verminderen”.

    • Gretha Pama