Den Haag eist meer financiële steun van rijk

DEN HAAG, 7 FEBR. De gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland vinden dat de stad Den Haag als toekomstige artikel-12-gemeente aanzienlijk meer financiële steun moet krijgen dan 30,7 miljoen gulden.

Gemeente en provincie vinden dat de ruimtenood, het onderhoud van wegen en waterbodems, de ontoereikende grondexploitatie en het aanspreken van reserves meer financiële steun rechtvaardigen. De gemeente kampt met een tekort van 180 miljoen gulden.

De Inspectie Financiën Lagere Overheden (IFLO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseerde onlangs de staatssecretarissen Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) en Vermeend (Financiën) de gemeente de gevraagde artikel-12-status toe te kennen en over het vorig jaar 30,7 miljoen gulden bij te dragen.

Volgens de provincie en de gemeente heeft de inspectie bij de beoordeling van de financiën van Den Haag diverse uitgaven buiten beschouwing gelaten en andere uitgaven naar de toekomst verschoven. Daardoor ontstaat volgens de provincie en de stad een onjuist beeld van de begrotingspositie. De gemeente spreekt van “ondeugdelijk” handelen van de inspectie.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders vindt het onjuist dat enkele grote problemen buiten de artikel-12-aanvraag zijn geplaatst omdat deze zich ook in andere Nederlandse steden zouden voordoen. Dat is volgens het college een verkeerd toetsingscriterium. “De vraag of alle gemeenten geconfronteerd worden met een financieel nadeel kan redelijkerwijs juist bij een artikel-12-aanvraag niet het beoordelingskader vormen”, aldus het verweerschrift tegen het IFLO-advies.

Ook volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat een vergelijking met bijvoorbeeld de gemiddelde onderhoudstoestand van wegen in andere steden niet op. “Een regeringsstad die tevens huisvesting biedt aan ambassades en grote instellingen en bedrijven, komt er niet onderuit een aantal wegen, zoals de Utrechtsebaan, in optimale conditie te houden.”

Den Haag voelt zich in vergelijking met andere grote Nederlandse steden achtergesteld. “De huidige tekorten vinden voor een belangrijk deel hun oorzaak in tekorten op investeringen in stadsvernieuwing, bodemsanering en grondexploitatie. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam zijn voor dergelijke tekorten door het rijk geholpen via artikel 12 of rijkssubsidies. In Den Haag ligt het probleem scherper. Na jarenlang bezuinigen en verhogen van belastingen is het financieel weerstandsvermogen van de stad uitgehold.”