Bebouwing op vervuilde grond stuit op verzet

AMSTERDAM, 7 FEBR. De stichting Natuur en Milieu en het Amsterdams Steunpunt Wonen verzetten zich tegen het voornemen van Amsterdam om bouwen op vervuilde grond mogelijk te maken.

De organisaties zijn zeer bezorgd over de gevolgen van het nieuwe bodemsaneringsbeleid van de Amsterdamse gemeenteraad. In de toekomst wordt slechts gesaneerd als sprake is van werkelijke risico's voor de volksgezondheid. Wanneer daarvan geen sprake is, kan een bouwvergunning worden verleend. In het verleden had bodemsanering plaats op basis van theoretische risico's van blootstelling en verspreiding van de verontreiniging.

Natuur en Milieu en het Steunpunt Wonen hebben gisteren minister De Boer en staatssecretaris Tommel van VROM verzocht onderzoek in te stellen naar de toelaatbaarheid van het nieuwe beleid. Daarbij zou de Wet bodembescherming als uitgangspunt moeten gelden. Die wet bepaalt dat bodems moeten worden gesaneerd wanneer sprake is van een bepaalde vervuilingsgraad.

Ook in de Woningwet is een bodembepaling opgenomen om te voorkomen dat woningen verrijzen op vervuilde grond. Deze bepaling is nader uitgewerkt in de gemeentelijke bouwverordening, die voorschrijft dat geen woningen mogen worden gebouwd op grond waarvan ernstig gevaar is te verwachten voor mens en milieu. Het beleid was dan ook altijd dat bij bouwprojecten eerst de grond werd gereinigd alvorens de eerste paal geslagen werd. In de nieuwe situatie zal “voortaan minder snel, dat wil zeggen bij hogere concentratieniveaus, worden gesaneerd”, aldus de notitie van B en W.

Een woordvoerster van de Amsterdamse Milieudienst erkent dat in de nabije toekomst op vervuilde grond zal worden gebouwd, tenzij dit gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Bij het bepalen daarvan baseert de gemeente zich op crtieria die zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne (RIVM). Wanneer op een stuk grond een flat wordt gebouwd mag er meer kwik, lood, cadmium of koper in de grond zitten dan wanneer sprake is van woningbouw met tuinen, aldus de Milieudienst. Zeer strenge normen worden gehanteerd wanneer sprake is van de bouw van een kinderdagverblijf.

Omdat de Amsterdamse stadsdelen hun eigen bodembeleid vaststellen, gaan het Steunpunt Wonen en de stichting Natuur en Milieu actie voeren om te voorkomen dat het beleid van B en W ook daar wordt overgenomen.