PvdA wil af van aftrek hypotheekrente

DEN HAAG, 6 FEBR. De PvdA wil de fiscale aftrek van hypotheekrente voor huiseigenaren voor de volgende kabinetsperiode ter discussie stellen. De individuele huursubsidie voor huurders moet al op korte termijn omhoog.

Dit blijkt uit een reeks voorstellen die de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gisteren in een nota heeft gepresenteerd. Volgens de Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg is er sprake van een “onbalans” in het kabinetsbeleid ten aanzien van huurders enerzijds en kopers van woningen anderzijds. Huurders zijn procentueel een veel groter deel van hun inkomen aan huisvestingslasten kwijt dan kopers. “De Nederlandse politiek zal aan deze ongelijke behandeling een einde moeten maken.”

De twee Kamerleden maakten in een toelichting op hun nota duidelijk dat zij in de huidige kabinetsperiode niet aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente willen tornen, maar dat dit bij de formatie van een volgend kabinet wel aan de orde moet komen. Een andere mogelijkheid is de verhoging van het huurwaardeforfait, de belasting die eigenaren over de waarde van hun huis moeten betalen.

De andere grotere partijen, VVD, CDA en D66, maakten in hun reacties meteen duidelijk dat zij er niets voor voelen de aftrekbaarheid van de hypotheekrente ter discussie te stellen. Nu niet, en straks ook niet, aldus de VVD-fractie. Van der Ploeg en Duivesteijn stellen vast dat de “financiële bevoordeling van eigenaar-bewoners in het parlement als een thema non grata wordt gezien”. Dit staat volgens hen in “schril contrast” met de wijze waarop over de huursector wordt gesproken, waarbij wel steeds bezuinigingen aan de orde zijn.

Zij becijferen dat eigenaren van koopwoningen per jaar samen een fiscaal voordeel van 12 miljard gulden genieten en dat dit neerkomt op een bijdrage van de rijksoverheid per huiseigenaar van 5.454 gulden per jaar. Daar staat een bedrag van 1,8 miljard gulden aan individuele huursubsidie voor ruim 900.000 huurders tegenover, gemiddeld 2.016 gulden per jaar. Dat is een “bovenmatige bevoordeling” van de eigenaar-bewoner, aldus de PvdA-fractie.

De Kamerleden willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk een commissie van deskundigen instelt die voor de komende regeerperiode onderzoekt “hoe een meer evenwichtige balans in woonlasten tussen kopers en huurders kan worden bereikt”. De overheidsbijdrage moet, aldus de PvdA-fractie, zo goed mogelijk worden gericht op betaalbare huisvesting voor de lagere- en middeninkomens.

Al volgend jaar moet volgens het PvdA-plan de individuele huursubsidie omhoog. De voorstellen die staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) hiervoor eind vorig jaar lanceerde, zijn volgens Duivesteijn en Van der Ploeg “een stap in de goede richting, maar nog ontoereikend”.

Zij wijzen erop dat huurders gemiddeld al meer dan 21 procent van hun netto inkomen aan huur moeten besteden, met uitlopers naar ver boven de 40 procent. Daarom willen de PvdA'ers dat het kabinet per jaar 300 tot 400 miljoen gulden meer voor individuele huursubsidie uittrekt dan het nu van plan is.

Dit kan volgens de PvdA door financiële meevallers die er zijn bij de uitgaven voor de huursubsidie, alsmede voor de bijstand, hieraan te besteden. Dit stuit op verzet bij coalitiepartner VVD, die vindt dat meevallers in principe moeten worden besteed aan verlaging van het financieringstekort en/of de staatsschuld.

Het PvdA-voorstel komt erop neer dat vooral de huurders van duurdere huurwoningen, de categorie met een huur tussen de 318 en 1.007 gulden per maand, op meer subsidie kunnen rekenen.