Senaatsfractie PvdA bij de Ziektewet in een lastig parket...

Politiek is het deze week vooral in de Eerste Kamer te doen. De Tweede Kamer hijgt nog na van het rapport-van Traa en beraadt zich de komende weken hoe zij daar de tanden zal inzetten. De Eerste Kamer daarentegen buigt zich morgen over een van de wetsvoorstellen die tot de kernpunten van het regeerakkoord van PvdA, VVD en D66 mogen worden gerekend: de privatisering van de Ziektewet.

Het wordt spitsroeden lopen voor Robin Linschoten, de staatssecretaris van sociale zaken. Alleen van zijn eigen partij, de VVD mag hij op voorhand royale steun verwachten voor het wetsvoorstel. De CDA-fractie is ronduit tegen, andere oppositiepartijen zijn dat ook. Dit betekent dat de coalitie de gelederen zoveel mogelijk gesloten moet houden, wil het wetsvoorstel een kans maken op publikatie in het Staatsblad.

Bewindslieden van sociale zaken hebben het bijna bij traditie moeilijk in de Senaat. Voormalig staatssecretaris Elske ter Veld had in het verleden de hulp van de premier nodig om de Eerste Kamer over de streep te trekken en haar opvolger, Jacques Wallage, moest, zij het in verhulde termen, met een kabinetscrisis dreigen om zijn WAO-plannen overeind te houden. Linschoten zelf herinnert zich nog goed hoe hij nog maar enkele weken geleden in de Eerste Kamer zwaar geschut nodig had - en concessies moest doen die hij in de Tweede Kamer achterwege had kunnen laten - om de Algemene Nabestaandenwet te redden.

De onuitgesproken dreiging van een kabinetscrisis hangt nu ook weer als een donkere wolk boven de senatoren die de privatisering van de Ziektewet behandelen. In het bijzonder de twijfelende leden van de PvdA-fractie worden zo van twee kanten onder druk gezet, en dat ook nog eens aan de vooravond van een belangrijk partijcongres. Enerzijds lopen zij het risico zich de toorn op de hals te halen van de premier, hun partijleider Wim Kok. Anderzijds is er de morrende achterban. Diverse afdelingen en uiteraard ook de Jonge Socialisten voeren binnen de partij actie tegen de afschaffing van de Ziektewet, evenals de bevriende vakbeweging. Bovendien is er een bijzondere rol weggelegd voor een van de twee partijvoorzitters, Ruud Vreeman. Toen Jacques Wallage, de tegenwoordige fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, de senatoren vorige week opriep toch vooral voor het Ziektewetvoorstel van het kabinet te stemmen, deed hij dit zeker niet namens zijn fractiegenoot Vreeman. Deze voormalige vakbondsbestuurder hoopt dat de PvdA in de Eerste Kamer het voorbeeld volgt dat hij als dissident in de Tweede Kamer gaf: tegen het wetsvoorstel stemmen.

    • John Kroon