Hoger onderwijs

In een beschouwing over de toekomst van het hoger onderwijs (NRC HANDELSBLAD, 22 januari), pleit N. de Voogd van de TUD, voor de komst van zogenaamde 'clusterfaculteiten'. Dit houdt in dat enkele van de huidige faculteiten zullen samengaan in een gigantische eenheid, de clusterfaculteit geheten. Hieruit valt op te maken dat opgeleiden van die superfaculteit véél minder gespecialiseerd zullen zijn dan nu het geval is en ten opzichte van hun rol in eventueel onderzoek bij een bedrijf veel onnutte en overbodige kennis zullen hebben, wat het onderzoek niet ten goede zal komen.

Voorts pleit De Voogd voor een selectie tussen de opleidingen die gerelateerd zou moeten worden aan de vraag, komende uit het bedrijfsleven. Dit getuigt mijns inziens van een zekere kortzichtigheid. Een bedrijf is er te allen tijde op gebrand om nu winst te maken. Onderzoek, gesponsord door bedrijven zal dus ook gericht worden op de snelle ontwikkeling van producten terwijl lange-termijn-onderzoek op de achtergrond zal geraken, hoewel dat lange-termijn-onderzoek, op korte termijn dus niet lonend, minstens even belangrijk is.

Ik zou willen pleiten voor het behoud van vrij en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, volledig gefinancierd door de overheid, die maar niet schijnt te begrijpen dat een onderwijsinstelling geld kost en niet oplevert, totdat de onderzoeker daadwerkelijk bij een bedrijf gaat werken. De universiteit is geen onderneming, geen winstgevend bedrijf!

    • F.D. Sikkema