Strijd criminelen tegen politie steeds harder

DEN HAAG, 1 FEBR. Met name in Amsterdam stellen criminele groepen zich door observatie, intimidatie en corruptie van politie en justitie, alsmede door manipulatie van de media steeds agressiever tegen het opsporingsapparaat teweer. Wel moet hierbij worden aangetekend dat het Amsterdamse korps groot is, dat het prioriteit geeft aan het bestrijden van de georganiseerde misdaad en dat vooral in Amsterdam veel onderzoek naar 'contra-acties' door criminelen gedaan is.

Het neemt niet weg dat volgens de commissie-Van Traa nimmer op zo'n schaal tegen-acties door criminele groepen gevoerd is als in de laatste één à twee jaar. Ging het voorheen om incidentele gevallen, nu wordt het steeds meer een systeem. Hierdoor is de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in Amsterdam vrij ernstig onder druk komen te staan.

De commissie onderscheidt drie 'contra-strategieën', oplopend van het systematisch inwinnen van informatie, via bedreiging tot corruptie. De effecten van de strategiën versterken elkaar over en weer: de wetenschap dat er collega's rondlopen die heimelijk voor de tegenstander opereren, werkt intimiderend. Daarbij maken beide partijen gebruik van de media, die soms als spreekbuis of politie en justitie fungeren. In ieder geval kunnen kranten en televisie een intermediair vormen voor het publiek maken van bedreigingen, of een middel zijn om justitie en politie in diskrediet te brengen.

Bij het inwinnen van informatie gaat het niet meer alleen om het volgen en in kaart brengen van politie-auto's of het afluisteren van mobilofoon en telefoon, maar ook om het runnen van informanten in het korps. Volgens de commissie zou enige zorg omtrent deze laatste ontwikkeling niet misplaatst zijn.

Exacte aantallen van intimidatie-pogingen zijn er niet. Hieronder vallen onder meer dreigbrieven, anonieme telefoontjes, inbraken (waarbij bij voorkeur ook persoonlijke documenten worden meegenomen) en het daadwerkelijk molesteren van individuele ambtenaren. Zware dreigementen uit de hoek van Joegoslavische bendes hebben ertoe geleid dat deze minder hard werden aangepakt. Overigens zorgen Nederlandse groepen voor de grootste problemen op het gebied van contra-acties.

Ook over corruptie zijn weinig betrouwbare gegevens voorhanden. Zeker is dat het vooral in de lagere regionen voorkomt, waar de politiemensen vaak afkomstig zijn uit dezelfde maatschappelijke klasse als de prominenten uit de penose. Ook bij corruptie zijn vaak politiemensen uit etnische groepen betrokken.