Eigen Huis klaagt over vaste tarieven notarissen

ROTTERDAM, 30 JAN. De vereniging Eigen Huis heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de vaste tarieven van notarissen. De vaste tarieven zijn volgens de vereniging in strijd met het EG-verdrag.

In Nederland is iedere consument die een woning koopt of verkoopt, danwel een hypotheek wil vestigen, verplicht van de diensten van een notaris gebruik te maken. De notaris verricht deze diensten tegen voorgeschreven vaste tarieven. Iedere notaris is door de Koninklijke Notariële Broederschap verplicht deze te hanteren. Concurrentie met tarieven is verboden.

De Koninklijke Notariële Broederschap wijst er in een reactie op dat het Europees Parlement in januari 1994 een resolutie heeft aangenomen, waarin van de Commissie wordt gevraagd een onderzoek in te stellen naar het notariaat in Europa. Ook de voorgeschreven tarieven in de diverse landen maken deel van dit onderzoek uit, zij het dat het ambt van notaris volgens deze resolutie gebonden is aan de nationale staat, en niet aan Europa.

Volgens de vereniging Eigen Huis maakt het notariaat buitensporig hoge winsten en betaalt de consument veel meer voor de diensten van de notaris dan noodzakelijk is. Eigen Huis strijdt al jaren voor het vrijlaten van de prijzen.

De Broederschap wijst erop dat ook de Tweede Kamer vragen heeft gesteld aan het kabinet in het kader van de discussie over de nieuwe Notariswet. Het antwoord van de staatssecretaris van jusitie op deze vragen is er nog niet.

De vereniging Eigen Huis put thans hoop uit een uitspraak van de Europese Commissie inzake het verbod van minimumtarieven die door de Spaanse beroepsorganisatie van octrooigemachtigden en merkgerechtigden waren vastgesteld. De Commissie oordeelde dat het vaststellen van dergelijke tarieven de onderlinge concurrentie belet. Volgens de vereniging vertoont de situatie van de Spaanse octrooigemachtigden veel overeenkomsten met het Nederlandse notariaat. Ook de notarissen zijn vrije-beroepsbeoefenaren. Zij werken eveneens volgens een wettelijk monopolie en buitenlandse cliënten zijn verplicht van de diensten van de Nederlandse notaris gebruik te maken als zij in Nederland onroerend goed willen kopen. De Broederschap vindt dat de vergelijking met octrooigemachtigden niet opgaat.