'VROM te streng in verpakkingenbeleid'

DEN HAAG, 24 JAN. De vereniging voor het midden- en kleinbedrijf (MKB Nederland) meent dat minister De Boer (milieu) te ver gaat in het door haar voorgestane verpakkingenbeleid. MKB schrijft vandaag aan de bewindsvrouw de nieuwe normen voor terugname en hergebruik van verpakkingsmateriaal te hoog te vinden.

MKB Nederland reageert hiermee op een ontwerp-regeling voor verpakkingen waarover op dit moment een inspraakronde aan de gang is. De regeling moet de Nederlandse uitwerking worden van een Europese richtlijn over verpakkingen. Halverwege 1997 wordt de nieuwe verpakkingsregeling van kracht.

In de ontwerp-regeling schrijft minister De Boer een norm voor terugname van verpakkingsmateriaal van 'ten hoogste' 65 procent in het jaar 2001 te willen. Maximaal 45 procent van het verpakkingsmateriaal zou in dat jaar behoeven te worden hergebruikt. In het nu geldende convenant voor verpakkingen zijn normen opgenomen van 'ten minste' 60 respectievelijk 40 procent in 2000.

VROM meent dat het convenant daarmee ambitieuzer is dan de ontwerp-regeling. MKB Nederland daarentegen vindt dat de normen zijn 'opgerekt'. In de brief schrijft de vereniging dat dit “onnodig en ongewenst” is, omdat ons land “zich op dit moment ten aanzien van een aantal materiaalstromen (oud papier, glas, metalen) tot de voorlopers van Europa mag rekenen”.

MKB Nederland wijst erop dat VROM de bovengrenzen uit de Europese richtlijn heeft overgenomen. Ook is VROM volgens de vereniging op een aantal punten afgeweken van de richtlijn, met de kennelijke bedoeling zo snel mogelijk zo veel mogelijk verplichtingen op te leggen. Een woordvoerder van het ministerie zei vanmorgen dat bij de implementatie “niet veel” van een richtlijn kan worden afgeweken. Wel was volgens haar gekozen voor “het maximale benutten” van de richtlijn-normen.

MKB Nederland is met name bevreesd voor administratieve en financiële druk als gevolg van de verpakkingenregeling. Bedrijven worden genoodzaakt een soort verpakkingen-boekhouding op te zetten terwijl het, aldus MKB Nederland, meer voor de hand had gelegen de producenten van verpakkingsmateriaal op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. VROM heeft gekozen voor de 'verpakkers', vanuit de filosofie dat juist deze partij invloed kan uitoefenen op vorm en hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Ook kunnen volgens VROM vrij gemakkelijk collectieve vormen van inzameling van verpakkingsmateriaal worden opgezet, om zo individuele bedrijven te ontlasten.

In 1993 en 1994 is reeds een hergebruik van verpakkingsmateriaal gerealiseerd van 47 procent, aldus minister De Boer gisteren bij de behandeling van haar begroting in de Eerste Kamer.