Akkoord over aanpak Duitse werkloosheid

BONN, 24 JAN. De Duitse regering en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens geworden over een pakket maatregelen dat het aantal werklozen tot het jaar 2000 van 4 tot 2 miljoen moet beperken.

Na vier uur overleg onder leiding van kanselier Helmut Kohl hebben zij over zo'n 'Bondgenootschap voor werk en verbetering van Duitsland als produktieplaats' gisteravond laat een akkoord bereikt, dat vanmiddag is gepubliceerd. Kohl had voor het overleg gezegd dat hij het pas zou beëindigen als er gezamenlijke besluiten zouden zijn genomen.

Beperking van de hoge bruto loonsomkosten, flexibilisering van de arbeidsmarkt en werktijden en instelling van in vrije tijd of geld verrekenbare jaarlijkse werkurenrekeningen zijn onderdelen van het plan. Werkgevers verplichten zich om meer mensen in dienst te nemen - eventueel in deeltijd - in plaats van hen, zoals nu, veel overuren te laten maken. De vakbeweging als geheel steunt het voorstel van de IG Metall om tussen 1997 en 2000 genoegen te nemen met een inflatiecorrectie in de CAO, op voorwaarde dat bedrijven als tegenprestatie voor 330.000 nieuwe banen zorgen.

Voorts is consensus bereikt over het terugdrukken van sociale premies onder 40 procent (nu bijna 42), door meer eigen verantwoordelijkheid en door VUT-regelingen uit de belastingopbrengst en niet meer uit de sociale fondsen te financieren. Overeenstemming bestaat verder over consolidering van overheidsuitgaven, mede via een akkoord met de deelstaten en gemeenten, en over verlaging van directe belastingen voor bedrijven. Verder zullen nu vaak voor saneringen misbruikte VUT-regels worden veranderd door invoering van een glijdende vermindering van werktijden. Een akkoord bestaat nu ook over scherpere toetsing van het recht op sociale uitkeringen en over stimulering van nieuw werk in het midden- en kleinbedrijf, waar de meeste banen onstaan, door fiscale hulp en kortere procedures bij nieuwe vestigingen of uitbreiding.

Alle deelnemende partijen hebben positief op het resultaat gereageerd, dat volgende week met het economisch jaarrapport van minister Rexrodt (economische zaken, FDP) aan de Bondsdag zal worden voorgelegd. Dieter Schulte, voorzitter van de DGB (de Duitse FNV), sprak van een “opmerkelijk” stap voorwaarts. “De vakbeweging is bereid tot medewerking op alle terreinen. Nu kan de strijd tegen de werkloosheid werkelijk beginnen. Overheid, werkgevers en vakbeweging hebben de verantwoordelijkheid daarvoor nu aanvaard. Niemand stelt ultimata, zoals in Frankrijk”.

De oppositionele SPD, die niet aan het overleg deelnam, zei bij monde van haar fractieleider Scharping: “Uit wat ik over het akkoord heb gehoord concludeer ik dat nu een late maar belangrijke en noodzakelijke stap in de goede richting is gezet.”

Ook de werkgevers zijn positief, zij het dat voorzitter Henkel van het verbond van industriële bedrijven (BDI) eist dat in vervolgbesprekingen, die al voor 12 februari en 30 april gepland zijn, gepreciseerd wordt hoever de belasting- en premiedruk zullen worden beperkt. Hij wil de regering houden aan eerdere beloftes dat de collectieve druk tot het niveau van 1988 zal worden teruggebracht.

    • J.M. Bik