Te veel AOW betaald aan samenwonenden

AMSTELVEEN, 23 JAN. De afgelopen jaren is voor 50 miljoen gulden te veel betaald aan AOW-pensioenen. Dit geld is uitbetaald aan 65-plussers die niet hadden opgegeven dat zij samenwonen. Sinds een wetswijziging in 1987 zijn ze dat wel verplicht.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft dit vanmiddag bekendgemaakt. Deze organisatie, die belast is met het verstrekken van de AOW, denkt dat per jaar de jaarlijkse uitkeringslast met ruim 23 miljoen gulden omlaag kan.

Inmiddels heeft de SVB bij 3.563 AOW'ers de uitkering verlaagd van 70 procent naar 50 procent van het minimumloon. Dit is het niveau waarop een samenwonende of gehuwde AOW'er recht heeft. Een alleenstaande krijgt 70 procent. De SVB verwacht dat het aantal AOW-uitkeringen dat moetworden verlaagd nog met ruim 400 zal toenemen, omdat het onderzoek in een aantal gevallen nog niet is afgerond. In totaal gaat het om 11,5 procent van de onderzochte gevallen.

De SVB heeft het afgelopen jaar de situatie onderzocht van 35.000 AOW'ers, die hadden opgegeven alleenstaand te zijn, maar van wie bij controle was gebleken dat ze niet alleen woonden op het opgegeven adres. In de meeste gevallen bleek er geen sprake te zijn van fraude.

De SVB is tot de conclusie gekomen dat in een half procent van de onderzochte gevallen van fraude kan worden gesproken. Dat zijn er ongeveer 700. Wanneer de fraude meer bedraagt dan 6.000 gulden zal de SVB aangifte doen bij het openbaar ministerie. De SVB verwacht dat het om 200 AOW'ers zal gaan.

De SVB gaat proberen de ten onrechte betaalde AOW terug te vorderen. De organisatie verwacht dat van de te veel uitbetaalde vijftig miljoen ongeveer 20 miljoen voor terugvordering in aanmerking komt, en dat zo'n 10 miljoen daadwerkelijk zal worden geïncasseerd.

De SVB heeft vastgesteld dat in een groot aantal gevallen geen sprake is geweest van doelbewuste fraude. Dikwijls waren de AOW'ers er niet van op de hoogte dat ze verplicht waren te melden dat ze samenwonen. Van deze wetswijziging waren de 65-plussers die in 1987 al AOW ontvingen ook niet persoonlijk op de hoogte gesteld.

Aanleiding voor het onderzoek, dat begin vorig jaar werd aangekondigd, waren signalen van de accountantsdienst van de SVB. De SVB zegt dat een dergelijk onderzoek past binnen het 'handhavingsbeleid' dat zij voert. Controle op rechtmatigheid hoort daarbij, aldus de SVB.

Veel verschil tussen het JFN en de CP'86 ziet hij niet. ""De publicaties zijn eerder een stuk radicaler geworden.'' Oud-JFN'ers verspreiden nu voor CP'86 propaganda-materiaal. ""We werven vooral bij popconcerten, van AC/DC of Motörhead. Met hakenkruizen lopen we niet meer op zak.''