Provincie Gelderland wil greep op giflozingen vergroten

ARNHEM, 19 JAN. De provincie Gelderland wil dat minister De Boer (VROM) meer wettelijke mogelijkheden schept voor het aanscherpen van het vergunningenbeleid door provincies en gemeenten jegens bedrijven die schadelijke stoffen uitstoten. De provincie meent dat bij het verlenen van vergunningen niet alleen moet worden gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen per bedrijf, maar ook naar de cumulatie van emissies op bedrijventerreinen.

Volgens gedeputeerde L. Jacobs (milieuzaken) komt het op bedrijventerreinen in Nijmegen-West voor dat ieder afzonderlijk bedrijf zich aan de wettelijke norm voor luchtvervuiling houdt, maar dat alle bedrijven samen ver boven de norm uitkomen. Bij het verlenen van vergunningen kan volgens de provincie op dit moment geen rekening worden gehouden met deze cumulatie. Evenmin kan volgens Jacobs bij het verlenen van vergunningen een relatie worden gelegd met zogeheten diffuse verontreiniging, die wordt veroorzaakt door vrijkomende stoffen bij het overladen of door ventilatie van fabriekshallen.

Volgens een wordvoerder van het ministerie van VROM is een wettelijke verruiming niet nodig, omdat de twee jaar geleden in werking getreden Wet milieubeheer voldoende mogelijkheden biedt om het vergunningenbeleid van provincies en gemeenten aan te scherpen. De wet bevat voldoende bepalingen om het verlenen van een vergunning per bedrijf afhankelijk te stellen van de gevolgen voor de omgeving van het bedrijf op de langere termijn, aldus de woordvoerder.

De GGD in Nijmegen presenteerde gisteren een onderzoek naar kanker in Beuningen en Nijmegen-West. Uit het onderzoek blijkt dat in delen van beide gemeenten meer kanker voorkomt dan op basis van landelijke cijfers verwacht mag worden. De GGD-onderzoekers kunnen echter geen verband leggen met de luchtvervuiling in het gebied.

Volgens de Gelderse gedeputeerde Jacobs stoten van de ongeveer vierhonderd bedrijven in de regio veertig bedrijven negen kankerverwekkende stoffen uit, waaronder beryllium, cadmium, dioxine, chroom en benzeen. Vooral de concentratie chroom in de lucht is volgens het onderzoek te hoog. Op basis van de resultaten uit het onderzoek in Weurt hebben de gemeenten Beuningen en Nijmegen besloten een uitgebreider GGD-onderzoek te laten verrichten.

Bewoners van het dorp Weurt maken zich al langer grote zorgen over een mogelijke relatie tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en het meer dan gemiddeld voorkomen van kanker. De gemeente Beuningen, waartoe Weurt behoort, besloot begin vorig jaar een onderzoek in te stellen. De gemeente Nijmegen sloot zich bij dit onderzoek aan. De provincie Gelderland coördineerde het door de GGD uitgevoerde milieuonderzoek.