Verdere rentedaling op geldmarkt

AMSTERDAM, 17 JAN. De daling van de geldmarktrente heeft zich in de verslagweek voortgezet. Het driemaands interbancaire tarief, de 'benchmark' in de geldmarkt, nam met 18 basispunten af. Op de verslagdatum lag dit tarief 10 basispunten onder de beleningsrente van 3,40 procent. In Frankfurt werd het driemaandsgeld navenant goedkoper (3,55 tegen 3,70 procent), terwijl vanmorgen bleek dat de Bundesbank ook de reporente, vergeleken met de vorige week, 8 basispunten heeft verlaagd tot 3,65 procent. Mits in Duitsland de geldgroei onder de doelzone blijft, is, volgens recente uitspraken van Bundesbankpresident Tietmeyer, een verlaging van de discontorente geboden. Wanneer, zegt hij er niet bij, maar gelet op de berichten van een tegenvallende economische groei, zou dit voor de Duitse economie nu welkom zijn.

De Nederlandse daggeldrente bereikte een laagste niveau van 3,12 procent, 18 basispunten lager dan de ondergrens in de vorige periode. Maandag ging de laatste week van de lopende contingentsperiode in. Bij een ruime besparing op het contingentsgebruik, op de verslagdatum 3 procent, is een laag daggeldtarief dan geen ongebruikelijk verschijnsel omdat banken hun overtollige liquiditeiten door onderbiedingen in de markt proberen te plaatsen. Uit de mutaties in de posten op de weekstaat blijkt dan ook dat, ondanks de lagere rente, de geldmarkt verkrapte. In de contingentsregeling, die tot uiting komt in de voorschotten in rekening courant, nam de schuld van het gezamenlijke bankwezen aan DNB toe met 1.112 miljoen gulden. Voor een deel hing dit samen met het feit dat een speciale belening van 3.378 miljoen gulden is vervangen door een die 820 miljoen lager was. Daarnaast werd de verplichte geldmarktkasreserve 1.371 miljoen gulden hoger vastgesteld. De verkrapping werd voor een deel gecompenseerd door verkleining van de bankbiljettencirculatie en een geringer saldo van 's Rijks schatkist. De afname van de hoeveelheid bankbiljetten in omloop met 418 miljoen gulden was verrassend omdat de indruk bestond dat met de afname die de vorige week werd geregistreed het redres van de jaarultimo 1995 was voltooid. De intering op het tegoed van de schatkist bedroeg 904 miljoen gulden. De betalingen door het Rijk, onder andere voor rente en schuldaflossing, zijn groter geweest dan dit bedrag suggereert omdat op de verslagdatum tevens de storting op de jongste staatslening van 7 miljard gulden plaatsvond. Voorts is de Agent van Financiën actief geweest in de geldmarkt door de DTC-tranche van 30 september ten bedrage van 5 miljard gulden vol te trekken. Deze week wordt ook nog contractering van enkele miljarden guldens op de tranche van 28 juni verwacht. Met de geldmarktverkrappende storting zal volgende week een begin worden gemaakt.

Bron: Economisch Bureau ING Groep