Druk op kabinet plan Ziektewet te schrappen

DEN HAAG, 17 JAN. Werkgevers en werknemers vinden dat het kabinet de plannen voor privatisering van de Ziektewet per 1 april moet intrekken. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat tussen de 1,5 en de 2,5 miljoen werknemers niet onder de geprivatiseerde Ziektewet zullen vallen. Het kabinet houdt rekening met hooguit 900.000 uitzonderingsgevallen. De resultaten van een grootschalig onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties zijn vanmiddag aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer, H. Tjeenk Willink.

De Tweede Kamer heeft zich eind vorig jaar akkoord verklaard met de voorgenomen privatisering. De Eerste Kamer beslist eind deze maand. Kern van de wet is een uitbreiding van de plicht voor de werkgever om bij ziekte van een werknemer loon door te betalen. Voor bepaalde groepen werknemers (uitzendkrachten, thuiswerkers, artiesten, zwangere vrouwen) blijft de Ziektewet als een 'vangnetvoorziening' bestaan. Door de groter dan verwachte omvang van het aantal flexibele banen loopt 25 tot 40 procent van alle werknemers de kans in het vangnet terecht te komen. Volgens de opdrachtgevers van het onderzoek, de bedrijfsverenigingen BV Horeca, Detam, NAB en BV TAB, is sprake van fundamenteel andere gegevens dan waarmee kabinet en Tweede Kamer bij de opstelling en behandeling van het wetsvoorstel rekening hielden. Zij willen dat de privatisering van de Ziektwet alsnog niet doorgaat.

Uit het onderzoek, dat door KPMG werd uitgevoerd in vier bedrijfstakken met in totaal 1,2 miljoen werknemers, blijkt dat nog maar 27 procent van de werknemers een full-time vast dienstverband heeft. De rest is flexibel. Ook in de overige bedrijfstakken blijkt de flexibiliteit sterk toe te nemen. Dat blijkt uit onderzoek naar de ruim 1,5 miljoen dienstverbanden in de uitzendbranche. Vooral jongeren verrichten uitzendarbeid. Het opleidingsniveau van de uitzendkrachten is gemiddeld iets lager dan dat van de totale beroepsbevolking. Als meest genoemd motief voor inschakeling van uitzendarbeid noemen de ruim 1.400 geinterviewde werkgevers: opvang van tijdelijke druktes.