Ziekenhuizen discrimineren ouder personeel

ROTTERDAM, 15 JAN. Ziekenhuizen discrimineren oudere werknemers die parttime werken door hen geen gebruik te laten maken van de seniorenregeling.

Dit stelt de commissie gelijke behandeling in een uitspraak van 18 december, die vanochtend bekend is geworden. De commissie haalt hiermee de regeling voor senioren in de CAO voor het ziekenhuiswezen (285.000 werknemers) onderuit die bepaalt dat oudere werknemers vrije tijd doorbetaald kunnen krijgen.

De Nederlandse Zorgfederatie en de vakbonden spraken in 1994 af dat de werkweek van personeel ouder dan 55 jaar naar 32 uur zou worden teruggebracht. De ingeleverde uren werden omgezet in vrije tijd die echter wel werd doorbetaald door de ziekenhuizen. De regeling gold niet voor oudere werknemers die minder dan 32 uur werkten; zij kregen geen doorbetaalde vrije tijd.

Vrouwen bleken vervolgens nauwelijks gebruik te kunnen maken van de regeling omdat zij doorgaans part-time werken. Volgens de ondernemingsraad van het Flevoziekenhuis komt 21,9 procent van de mannen niet in aanmerking tegenover 70,4 procent van de vrouwen. De ondernemingsraad vroeg daarop de commissie gelijke behandeling om een oordeel. De commissie sprak uit dat “het vermoeden van indirect onderscheid is vastgesteld”.

Een belangrijke overweging van de commissie was de aanname van werkgevers en vakbonden dat de werkbelasting bij (bijna) full-timers structureel hoger is dan bij degenen die 32 uur of minder per week werken. Voorzitter R. van Stek van de ondernemingsraad van het Flevoziekenhuis onderschrijft deze visie. “Mensen die part-time werken, doen dat met een bepaalde reden. Wellicht omdat het werk anders te veel wordt. Waarom zouden zij om die reden geen gebruik mogen maken van seniorenbeleid? Dat is toch juist bedoeld om de mensen langer en gezond aan het werk te houden?” In het ziekenhuiswezen werken ongeveer 10.000 medewerkers van 55 jaar en ouder.

De FNV-bond Abvakabo heeft net kennis genomen van de uitspraak van de commissie gelijke behandeling en reageert terughoudend. “Wij zijn in de veronderstelling dat full-time werk een zwaardere wissel op de werknemers trekt dan werk in deeltijd. We zijn het dan ook niet zonder meer eens met de uitspraak van de commisise”, aldus A. Wirtz, onderhandelaar voor de AbvaKabo inzake het ziekenhuiswezen. Wirtz typeert de uitspraak van de commissie “in zijn algemeenheid als te kort door de bocht”.

Tijdens de moeizame CAO-onderhandelingen in 1994 vormde de seniorenregeling een heikel punt. De Nederlandse Zorgfederatie stond afwijzend tegenover het idee vrije tijd door te betalen. De uitspraak van de comissie gelijke behandeling - die geldt als advies waarmee werknemers naar de rechter kunnen - zal in de nieuwe CAO aan de orde komen, stelt Wirtz. De huidige CAO loopt dit jaar af. Maar Wirtz betwijfelt of de uitspraak van de commissie zal worden doorgevoerd. “Dan moeten we op andere onderwerpen inleveren. Je kunt de buit tenslotte maar een keer verdelen.”