Shock

De term 'shock', zoals gebruikt in de lekenpers, is juist. De meeste leken kennen namelijk niet de medische definitie van deze term, zoals R. Hanegouw (NRC Handelsblad, 3 januari) bedoelt, maar zijn wel bekend met de zogenaamde 'psychische shock'. Er kan dus ook geen verwarring optreden.

Medici duiden deze psychische toestand aan met de term 'stupor' (patiënten zijn bewegingloos, als verstard of verstijfd voor zich uit starend, zonder reactie op normale prikkels vanuit de omgeving, terwijl het bewustzijn ongestoord is).

Hoe het medisch jargon afwijkt van het reguliere taalgebruik blijkt ook uit de omschrijving van 'shock' zoals vermeld in Van Dale. Hier wordt 'stupor' benoemd als 'psychische shock'. Daarom zou het goed zijn als (aanstaand) artsen zó veel zicht houden op het leken-taalgebruik (i.c. het taalgebruk van hun patiënten), dat zij in staat zijn en blijven hun medische bevindingen te vertalen in leken-terminilogie.

    • G.A. Smit