Netelenbos wil vernieuwing van mavo uitstellen; Eerst enkele proefprojecten

DEN HAAG, 12 JAN. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) wil belangrijke delen van de vernieuwing van de hoogste klassen mavo en voorbereidend beroepsonderwijs vier jaar uitstellen tot augustus 2002.

Het gaat om dat deel van het programma dat vooral bedoeld is voor de zwakkere leerlingen. Sommigen van hen zouden zonder diploma aan het werk kunnen gaan, anderen zouden met extra hulp een mavo- of vbo-diploma kunnen halen.

Dit blijkt uit een brief die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met het uitstel komt Netelenbos voor een belangrijk deel tegemoet aan de bezwaren van de Tweede Kamer. Alle fracties wezen eensgezind op het gevaar dat de vernieuwing ten koste zou gaan van de zwakke leerlingen. De staatssecretaris wil uitstel om komend schooljaar enkele scholen in een proefproject ervaring te laten opdoen zodat de vernieuwingsplannen nog tijdig kunnen worden aangepast.

Voor de vernieuwing van de hoogste klassen havo en vwo houdt Netelenbos voorlopig wèl vast aan invoering per 1 augustus 1998. Tot de vernieuwingsoperatie in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs is door het kabinet besloten omdat nu te veel leerlingen mislukken in hun vervolgstudie.

In de nieuwe bovenbouw mavo en vbo wil het kabinet de huidige vrije vakkenpakketkeuze vervangen door voorgeschreven lespakketten op drie verschillende niveaus, zogeheten leerwegen. Daarbij komt het huidige individuele voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) te vervallen en wordt het voortgezet speciaal onderwijs verkleind. Met extra hulp van pedagogen en andere leerkrachten met specialistische kennis zal zo'n 85 procent van deze leerlingen een mavo- of vbo-diploma op een van de drie niveaus kunnen halen, verwacht het kabinet. Voor naar schatting 25.000 jongeren die zo'n diploma niet kunnen halen komt er een 'arbeidsmarktgerichte leerweg', waarin leerlingen zo snel mogelijk aan het werk gaan. Bijna een half miljoen middelbare scholieren - 6 op de 10 leerlingen - volgt een mavo- of vbo-opleiding.

Naar nu blijkt wil Netelenbos deze vernieuwingsoperatie stap voor stap uitvoeren. Eerste stap is dat vanaf 1 augustus 1998 alle mavo en vbo-scholen de drie leerwegen doorvoeren. Tegelijkertijd zullen ze nauw moeten gaan samenwerken met het voortgezet speciaal onderwijs uit dezelfde buurt, naar voorbeeld van het project Weer samen naar School in het basisonderwijs, om extra steun te organiseren voor leerlingen die door leer- en gedragsproblemen niet kunnen meekomen. Of daarvoor speciale scholen met gewone scholen moeten fuseren, mag elk samenwerkingsverband voor zichzelf uitmaken. In 2002 moet elke school zwakke leerlingen extra hulp kunnen bieden.

Voor 2000 zullen alle nu nog zelfstandige mavo- en vbo-scholen, op dit moment respectievelijk 150 en 99 scholen, moeten fuseren tot scholengemeenschappen met verschillende schooltypen. Ook kleine afdelingen van vbo moeten de komende jaren worden opgeheven. In de loop van dit jaar zal de staatssecretaris bekendmaken over hoeveel leerlingen een vbo-afdeling minimaal moet beschikken. In 2002 wordt de arbeidsmarktgerichte leerweg doorgevoerd.