Toename van klachten over Zestienhoven

ROTTERDAM, 11 JAN. Het aantal klachten over de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven is vorig jaar verdrievoudigd ten opzichte van 1994. Van de bijna 7.500 klachten hadden er 6.202 betrekking op lawaai door verkeersvliegtuigen, tegenover 1.661 in 1994. Bij 252 klagers ging het om stankoverlast door kerosinelozingen.

Deze nog vertrouwelijke gegevens van de milieudienst Rijnmond wekken twijfel aan de in december door het college van B en W voorgestelde verwijdering van reclame-, les- en sportvliegtuigen van Zestienhoven om de geluidsoverlast te beperken. Over deze kleine vliegtuigen kwamen vorig jaar slechts 621 klachten binnen. Ook in de voorgaande jaren werd er globaal ruim viermaal zo vaak geklaagd over verkeersvliegtuigen als over de kleine luchtvaart. Het totaal aantal klachten schommelde de afgelopen jaren rond de tweeduizend per jaar.

Havenwethouder Smit verklaarde gisteren desgevraagd dat de cijfers over 1995 vertekend zijn door de komst van verouderde en luidruchtige Russische vrachtvliegtuigen van het type Iljoesjin 76 in de eerste maanden van 1995. Die vliegtuigen worden sinds juni van Zestienhoven geweerd. Smit: “Bovendien hebben verkeersvliegtuigen vaste aanvliegroutes en zijn er ook vaste klagers, terwijl de kleine vliegtuigjes over de hele stad dwarrelen.”

Vertegenwoordigers van de lesscholen en reclamevliegbedrijfjes op Zestienhoven zien in de cijfers een bevestiging van hun stelling dat de gemeente met het verbieden van kleine vliegtuigen op Zestienhoven slechts een politiek effect voor ogen heeft. “Je brengt daarmee het aantal vliegbewegingen met tienduizenden terug, tot de 20.000 per jaar die Rotterdam nu voorstaat”, zegt vlieginstructeur P. van der Meer. “Dat lijkt nogal wat, maar voor de geluidsoverlast maakt het weinig uit.”

Gisteren hield het Rotterdamse college van B en W een hoorzitting over de toekomst van Zestienhoven. In december kwam het college met het voorstel het vliegveld op de huidige plaats te handhaven als zakenluchthaven. Voorwaarden zijn een nachtsluiting van elf uur 's avonds tot zes uur 's ochtends, behoudens noodgevallen, een reductie van het aantal vliegbewegingen tot 20.000 per jaar en het weren van vliegtuigen met een startgewicht van minder dan zes ton, waaronder reclame-, les- en sportvliegtuigen. Wordt deze 'beleidsinzet' begin februari door de gemeenteraad onderschreven, dan kan Rotterdam gaan onderhandelen met het rijk en Schiphol, de exploitant van Zestienhoven waarmee het contract onlangs verliep.

Voor- en tegenstanders van Zestienhoven plaatsten gisteren kanttekeningen bij het voorstel van het college van B en W. P. Nieman van Transavia stelde dat onder de nieuwe voorwaarden een vliegveld nauwelijks te exploiteren valt. Zo wees hij erop dat het merendeel van de zakenvliegtuigen tussen de drie en 5,7 ton weegt, minder dus dan de ondergrens van zes ton die Rotterdam voorstelt. Namens de vliegscholen van Zestienhoven dreigde J. Vijlbrief van advocatenbureau Trenité van Doorn met lange juridische procedures als Rotterdam ernst zou maken met het verwijderen van de kleine luchtvaart. P. van Dalen van de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam legde zich bij het handhaven van Zestienhoven neer “zolang de voorwaarden spijkerhard zijn, de handhaving stringent en de sancties keihard”.

    • Coen van Zwol