Meer controle op fraude kinderbijslag

DEN HAAG, 8 JAN. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat buitenlanders die kinderbijslag ontvangen intensiever op fraude controleren. Het betreft personen die opgeven dat zij in Nederland verblijven terwijl hun gezin in het buitenland woont.

De SVB eist dat deze kinderbijslagontvangers zich voortaan elk kwartaal persoonlijk melden. Tot nu toe werden de gegevens die bij het invullen van een kinderbijslagformulier worden gevraagd, elke drie maanden schriftelijk gecontroleerd. Alle mensen die kinderbijslag ontvangen en een gezin in het buitenland hebben, worden binnenkort echter met een persoonlijke brief uitgenodigd zich te identificeren. Dat moeten ze doen in het districtskantoor van de SVB dat hun kinderbijslag uitbetaalt. Het kan overigens ook gaan om Nederlanders gaan met een gezin in het buitenland.

De SVB vindt de intensievere controle nodig naar aanleiding van de ervaringen die in 1995 zijn opgedaan. Door controles, fraude-registratie en tips stuitte de SVB op honderden personen die niet of niet meer in Nederland woonden, maar wel kinderbijslag voor hun gezin ontvingen.

Zo stelde het SVB-kantoor in Den Haag bij een onderzoek van 1.636 dossiers vast dat in 530 gevallen de kinderbijslag ten onrechte werd uitgekeerd. Het ging om personen met een gezin in Turkije. Het stopzetten van deze misbruik betekende dat de SVB vier miljoen gulden minder aan kinderbijslag hoefde uit te keren. In Amsterdam werd later een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Bij 103 van de 727 onderzochte dossiers werd de kinderbijslag geschorst; in 125 gevallen loopt het onderzoek nog. De SVB denkt dat met het Haagse en Amsterdamse onderzoek samen in totaal een bedrag van zes miljoen aan te veel betaalde kinderbijslag is gemoeid. De bank gaat proberen de ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag terug te vorderen.

De verscherpte controle wordt nu dus in het hele land doorgevoerd, te beginnen bij het SVB-kantoor in Leiden. De overige districten volgen in maart en april.

Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) heeft eerder laten weten dat hij de maatregelen die de SVB nu tegen de fraude heeft aangekondigd, voorlopig “afdoende” vindt. De omvang van de geconstateerde fraude noemde hij in een brief aan de Tweede Kamer “ernstig” en een bevestiging van het vermoeden dat “fraudebestrijding in de sociale zekerheid absoluut noodzakelijk is”. De staatssecretaris vindt dat er in het algemeen scherpere eisen moeten worden gesteld voor uitkeringen aan of ten behoeve van personen in het buitenland.