Provincie: meer groen aanleggen in Utrecht

UTRECHT, 5 JAN. Aan de westkant van Utrecht moet in de komende twintig jaar bijna 700 hectare voor recreatie, bos en natuur worden ingericht. De nieuwe groene ruimte is onder meer bedoeld als tegenwicht voor de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn, waar tot 2015 30.000 woningen worden gebouwd. De provincie heeft vanmorgen de hoofdlijnen voor het Groot Groengebied Utrecht gepresenteerd.

In totaal zal rond de stad Utrecht zo'n duizend hectare aan bos, natuur- en recreatiegebieden worden aangelegd. Een deel daarvan, 350 hectare in het noorden en het oosten van het stadsgewest, is al in ontwikkeling. De groene ruimte rond Utrecht is een van de zes grote groengebieden die volgens de rijksoverheid in de Randstad moeten worden gerealiseerd.

De Utrechtse plannen kosten ruim honderd miljoen gulden, waarvan 85 miljoen door het Rijk zou moeten worden betaald. In totaal zouden er 40.000 recreatieplaatsen van velerlei aard bij komen, zoals wandelen, zwemmen, roeien en kamperen.

De meeste groene ruimte (445 hectare) zal grenzen aan het bestaande parkbos van kasteel De Haar in Haarzuilens. Dit parkbos is honderd hectare groot en is nu de belangrijkste recreatieruimte aan de westkant van de stad. Het park en een deel van de aangrenzende terreinen valt reeds onder de Natuurschoonwet. Het agrarisch areaal van kasteel De Haar is ongeveer 270 hectare groot. Volgens de provincie is de eigenaar van kasteel De Haar, Thierry baron van Zuylen van Nyevelt, in principe bereid mee te werken aan een groene inrichting van een deel van zijn agarische gronden. Die grond zal deel blijven uitmaken van het landgoed.

Ten zuiden van de A-12, tussen Nieuwegein en Harmelen, komt langs de Hollandsche IJssel nog eens 230 hectare voor bos, recreatie en natuur. Een van de plannen betreft de aanleg van een roeibaan. Ook dit groene gebied zal grenzen aan grootschalige woningbouw. Ter hoogte van Harmelen zal een verbindingszone komen tussen het noordelijke en het zuidelijke groene gebied.

De bedoeling is dat bij de herinrichting archeologische en overige cultuurhistorische waarden worden ontzien. Haarzuilens en de Hollandsche IJssel kennen een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de IJzertijd. Ook de stroomrug van de vroegere Rijnloop zal worden behouden.

Omdat de totale geplande groene ruimte aan de westkant van Utrecht onvoldoende zal zijn om de verstedelijkingsdruk op te vangen wil de provincie particuliere grondeigenaars langs de Hollandsche IJssel stimuleren om bos aan te leggen. Het is echter niet de bedoeling dat agrarische bedrijfsvoering langs de IJssel zal worden belemmerd, aldus gedeputeerde D. Kok.

In de tweede helft van februari wil de provincie een consultatieronde houden om te onderzoeken of er voldoende financiële steun is voor de aanleg en het beheer van de nieuwe groene gebieden. In het derde kwartaal van dit jaar zouden provincie en Rijk een definitief besluit moeten nemen.