Geschiedenis

In W&O van 28 december stond een artikel van dr. Kees le Pair, getiteld: 'Eindelijk een plek voor elite'. In zijn artikel breekt Le Pair een lans voor een bredere algemene vorming voor de leerlingen op het VWO. Bij zijn pleidooi voor meer taalonderwijs merkt hij op dat taalkennis zonder kennis van zeden en gewoonten de Nederlanders in de internationale contacten nog ineffectief maakt. Dit herinnerde mij aan de opmerking van een van mijn Franse collega's die stelde dat je als buitenlander in Frankrijk beslist moest weten wie en wat De Gaulle was om zaken te kunnen doen.

Het verheugde mij echter in het bijzonder in de laatste kolom van het artikel tussen haakjes de mijns inziens zeer belangrijke opmerking te lezen dat de voorzitters en decanen van alle bèta- en technische richtingen van mening waren dat geschiedenis een examenvak zou moeten zijn. Al jaren pleit ik voor het verplicht stellen van geschiedenis voor alle leerlingen tot en met hun eindexamen, zoals het geval is in ons omringende landen als Duitsland, België en Frankrijk.

Goed en voldoende geschiedenisonderwijs kan de 'maatschappijvakken' grotendeels vervangen en is zeer zeker een alternatief voor het nieuwe, 'bedachte', in het wetenschappelijk onderwijs niet bestaande 'vak' Mens en Maatschappijwetenschappen. Ik hoop dat de politici overtuigd kunnen worden van de nutteloosheid van dit nieuwe 'vak' en de noodzaak van geschiedenis verplicht!

    • Hélène Budé-Janssens
    • Staatsinrichting in Nederland
    • Voorz. Ver. Docenten in Geschiedenis