Forse betalingen aan buitenland

AMSTERDAM, 4 JAN. De onder invloed van het jaarultimo traditioneel iets opgelopen daggeld- en eenmaandstarieven zijn alweer in het gareel gebracht. De rentetarieven op de Amsterdamse geldmarkt vertonen inmiddels de praktisch vlakke structuur van halverwege december; éénmaands geld bracht gisteren 3,53 procent op en twaalfmaands geld 3,51 procent, over de hele linie ongeveer 7 basispunten (honderdste procentpunten) minder dan vorige week. De Duitse geldmarkt vertoont een vergelijkbaar beeld, zij het op een iets hoger niveau (eenmaands geld doet 3,80 procent). Dit is logisch aangezien de Duitse officiële tarieven boven de Nederlandse liggen.

Uit de weekstaat blijkt voorts dat ook een ander jaarultimo-effect aan het afzwakken is. Daar waar de bankbiljetten in omloop vorige week nog met 1,1 miljard gulden toenamen vanwege het Kerstweekend is deze week een inkrimping zichtbaar met 277 miljoen die verruimend uitwerkt. Maar de belangrijkste veranderingen zitten in de andere posten. Zo is er een verkrappend effect doordat het tegoed van de Schatkist verder is toegenomen, deze week met ruim 2,2 miljard. Belastingontvangsten zijn hier debet aan, want het Rijk heeft voorts een betaling gedaan aan een internationale instelling. Normaal gesproken vindt zo'n betaling direct haar weg naar de geldmarkt, als een niet-ingezetene de guldens bij het commerciële bankwezen inwisselt voor buitenlandse valuta. Deze keer is het bedrag op rekening gezet bij DNB, zoals blijkt uit de toename van de post tegoeden van niet-ingezetenen met 1,8 miljard gulden, en heeft DNB aangegeven zelf de vreemde valuta te willen leveren. Dit gaat gepaard met een structurele afname van de buitenlandse deviezen, zoals zichtbaar in aan de weekstaat toegevoegde informatie over de voorraad goud en buitenlandse deviezen die navenant is afgenomen. Volgende week zal waarschijnlijk de definitieve afhandeling van de transactie zichtbaar worden door de afname van de tegoeden van niet-ingezetenen en de afname van de vorderingen in buitenlandse geldsoorten, als de betaling daadwerkelijk wordt overgeboekt naar het buitenland. Tenslotte is vorige week vrijdag door de Nederlandse banken per saldo 502 miljoen gulden extra gestort op Nederlandsche Bank Certificaten. Om bovenstaande verkrappende effecten te neutraliseren ontvingen de banken 577 miljoen meer aan speciale beleningen. Ook is de aan te houden kasreserve nu 2,7 miljard lager dan in de vorige weekstaat. Desondanks zaten de banken krap bij kas, en deden uiteindelijk een ruim 1 miljard hoger beroep op voorschotten in rekening courant. De besparing op het contingent nam dan ook af met 0,7 procentpunt. Nu 82,4 procent van de periode is verstreken hebben de banken 79 procent van het toegestane contingent opgesoupeerd.

Bron: Economisch Bureau ING Groep