VOOR-OORTSE BEDRAGEN

Toelichting:

Behalve de pensioenbedragen zoals die zijn vermeld in het bovenste deel van deze tabel, worden ook fictieve pensioenbedragen vastgesteld zoals ze zouden hebben gegolden als het belastingstelsel niet was veranderd (na advies van de Commissie Oort). De reële pensioenbedragen worden daartoe verminderd met een fictieve overhevelingstoeslag. In deze overhevelingstoeslag zijn ook de effecten van een maatregel op het gebied van de ziekenfondspremie verwerkt.

Deze zogenoemde 'vóór-Oortse AOW/AWW-bedragen' zijn in tweeërlei opzicht van belang. In de eerste plaats kunnen deze bedragen worden gehanteerd bij de berekening van de pensioenaanspraken. Zo wordt voorkomen dat de verhoging van de AOW/AWW-uitkering op grond van de Oort-maatregelen zou leiden tot een kleiner aanvullend pensioen. In de tweede plaats kunnen deze 'vóór-Oortse bedragen' worden gebruikt bij de vaststelling van het franchisebedrag, waarover geen premies voor aanvullende pensioenen worden geheven.