SOCIALE PREMIES

.................werkgevers.........werknemers

in procenten..........1995....1996.......1995....1996

AOW...................-.......-..........14,55...15,40

AWW...................-.......-..........1,80....1,70

AAW...................-.......-..........6,30....6,70

AWBZ..................-.......-..........8,85....7,35

WAO...................-.......-..........9,40....7,95

Wachtgeldverzekering..0,35....0,50.......0,35....0,50

WW....................2,20....5,25.......2,20....2,25

ZW....................0,95....1,90.......1,00....1,00

ZFW...................7,25....5,35.......1,10....1,65

VUT...................1,40....1,11.......0,80....1,00

Toelichting:

Werkgevers betalen bovenop het bruto loon een overhevelingstoeslag ter compensatie van de premies voor de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) die voor rekening van de werknemers komen. De overhevelingstoeslag bedraagt 10 procent van het loon waarover premie wordt geheven. De toeslag wordt berekend over maximaal 77.350 gulden per jaar.

Voor de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW), de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) - tezamen de 'volksverzekeringen' - geldt een premievrije voet van 7.003 gulden per jaar.

Met ingang van 1 januari 1996 vallen verstrekkingen van (o.a.) medicijnen niet meer onder de AWBZ. Deze kosten worden vanaf die datum weer gedekt door de Ziekenfondswet en de particuliere zorgverzekeringen. In verband daarmee is de nominale premie voor de AWBZ (dat is het deel van de premiebijdrage dat als een vast bedrag moest worden betaald) afgeschaft.

Voor de Wet op de Arbeidsongeschiktheids- verzekering (WAO) is over de eerstverdiende 100 gulden per dag geen premie verschuldigd. Het maximum inkomen per dag waarover WAO-premie moet worden betaald is ongeveer 289 gulden. Hetzelfde maximum geldt voor de wachtgeldverzekering, de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW).

Vanaf 1 januari 1996 kunnen werkgevers bij de premieheffing voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) uitgaan van een franchise (premievrije voet) van 100 gulden per dag per werknemer. Deze franchise (bedoeld om de lasten van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verlichten) wordt gefinancierd uit een verhoging van de marginale AWf-premie voor werkgevers (tot 5,25 procent). De werknemerspremie bedraagt in 1996 (zonder franchise) 2,25 procent.

De aangegeven premiepercentages voor wachtgeldverzekering, Ziektewet (ZW) en Vut (vervroegd uittreden) betreffen geraamde gemiddelden. Deze premies worden vastgesteld door de besturen van de negentien bedrijfsverenigingen.

In 1996 wordt de Ziektewet geprivatiseerd. In plaats daarvan komt de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ). Deze wet verplicht werkgevers om zieke werknemers gedurende 52 weken 70 procent van het loon door te betalen. Werkgevers kunnen zelf besluiten of ze voor deze kosten een particuliere verzekering afsluiten. Na privatisering van de ZW vervallen automatisch de wettelijke premies.

Voor AOW-uitkeringsgerechtigden die verzekerd zijn krachtens de verplichte ziekenfondsverzekering (ZFW) geldt een premie van 4,00 procent over de AOW-uitkering.

De loongrens voor de ziekenfondsverzekering (ZFW) is vastgesteld op 59.700 gulden in 1996. Werknemers die een hoger inkomen hebben moeten zich particulier verzekeren. Wie ouder is dan 65 jaar en in 1996 minder dan 31.450 gulden inkomen heeft, valt onder de ziekenfondsverzekering.

Ziekenfondsverzekerden zijn ook een nominale premie ZFW verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de ziekenfondsen zelfstandig vastgesteld. Ervan uitgegaan wordt dat de gemiddelde nominale premie ZWF 294 gulden per jaar per volwassene bedraagt. Voor meeverzekerde kinderen is geen premie verschuldigd.