MINIMUMLOON

................1995...............1996...............1996

...................per.maand..........per.maand..........per.week

.................bruto....netto....bruto.....netto....bruto....netto

23.jaar.en.ouder.2163,20..-........2184,00...-........504,00...-

tariefgroep.1....-........1393,00..-.........1402,00..-........328,00

tariefgroep.2....-........1645,00..-.........1651,00..-........385,00

tariefgroep.3....-........1835,00..-.........1869,00..-........435,00

tariefgroep.4....-........1797,00..-.........1826,00..-........425,00

tariefgroep.5....-........1847,00..-.........1876,00..-........436,00

22.jaar..........1838,70..1434,00..1856,40...1436,00..428,40...336,00

21.jaar..........1568,30..1254,00..1583,40...1258,00..365,40...294,00

20.jaar..........1330,40..1098,00..1343,20...1100,00..310,00...258,00

19.jaar..........1135,70...966,00..1146,60....972,00..264,60...228,00

18.jaar...........984,30...864,00...993,70....870,00..229,30...204,00

17.jaar...........854,50...774,00...862,70....785,00..199,10...184,00

16.jaar...........746,30...701,00...753,50....714,00..173,90...167,00

15.jaar...........649,00...635,00...655,20....648,00..151,20...152,00

Toelichting:

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 1996 met 0,96 procent. Op 1 juli 1996 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon nogmaals, met een nog nader te bepalen percentage, worden aangepast. Dis is het gevolg van de toepassing van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (WKA) die voorschrijft dat de koppeling moet worden toegepast als de verhouding tussen het aantal inactieven en actieven lager ligt dan 82,6. Voor 1996 wordt deze verhouding geraamd op 81,4.

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen als gevolg van verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. In bovenstaande opgave zijn pensioen- en Vut-premies en de nominale premies (dat is het deel van de premiebijdrage dat als een vast bedrag moet worden betaald) voor de Ziekenfondswet (ZFW) en voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) buiten beschouwing gelaten. De netto bedragen in de tabel geven daarom alleen een globale aanduiding. Voor werknemers van 22 jaar en jonger zijn de globale netto bedragen weergegeven op basis van indeling in tariefgroep 2.

Bij de berekening van de bedragen is ervan uitgegaan dat de ziektewetpremie voor werknemers vervalt vanwege de privatisering van de Ziektewet (ZW). De Eerste Kamer stemt naar verwachting begin 1996 in met het wetsvoorstel waarin dit is geregeld. Als gevolg hiervan kunnen de netto minimumloonbedragen in het begin van 1996 afwijken van de hierboven vermelde bedragen.