Jigal Amir

Carola Kloos poneert in NRC Handelsblad van 23 december twee stellingen: de historie van het joodse volk, zoals beschreven in het oude testament, is een verzinsel van mensen, en: zolang joods fundamentalisme bestaat blijft een voedingsbodem bestaan voor daden als die van Amir (Jigal Amir, moordenaar van Jitschak Rabin).

Beide stellingen worden echter niet onderbouwd en zijn dan ook niet meer dan demagogische stemmingmakerij. Laat ik met de tweede mening beginnen. Kloos doet geen enkele poging duidelijk te maken wat ze bedoelt met 'joods fundamentalisme'. Net als alle godsdiensten (en andere stromingen) is ook het jodendom gezegend met een veelheid aan groeperingen die elkaar tegenspreken of zelfs bestrijden op basis van hun eigen gelijk. Allemaal fundamentalisten.

Maar in vrijwel al die groeperingen wordt de moord van Amir op Rabin verfoeid. Een iets objectiever conclusie zou dus moeten zijn: “Er bestaat minstens één fundamentalistische stroming (wat dat dan ook moge zijn) die een voedingsbodem vormde voor daden als die van Amir.” Verder meldt Kloos de lezer met veel omhaal dat de geschiedenis van het joodse volk door Ezra is verzonnen, dan wel verdraaid, om het 'eigene' te profileren. Het enige onderzoek dat zij aanhaalt om deze stelling te staven, toont aan dat de herinneringen van een arabische nomadenstam over hun verleden niet verder teruggaan dan grootvaders tijd. Extrapolatie moet dan aantonen dat het niet waarschijnlijk is dat als Ezra de geschiedenis opschrijft, die geheel waarheidsgetrouw is. Best mogelijk allemaal, maar dat is even zo goed een ondersteuning voor mijn geloof dat de Tora vóór Ezra, en op goddelijke instigatie, moet zijn opgeschreven. En wat blijkt: mevrouw Kloos zelf ondersteunt deze gedachte door alsnog te vermelden dat Ezra zich baseert op “[...] een oud wetboek, de Wet van Mozes”. Natuurlijk, mevrouw Kloos heeft recht op haar mening, net als ik op mijn geloof, maar als zij zich afficheert als wetenschapper dient zij feitelijke bewijzen te brengen, of anders te zwijgen.

    • Moshe Godschalk