Verloedering (2)

Kennelijk indachtig het motto 'alles moet kunnen' plaatste NRC Handelsblad op 15 december, een stukje van Max Pam, waarin deze de film van Paul de Leeuw besprak.

Ofschoon toch als genoegzaam bekend mag worden verondersteld dat De Leeuw kickt op vuilbekkerij en sterk gefixeerd is op geslachtsdelen en uitscheidingsprocessen, meent Pam de lezers nog eens uitvoerig te moeten voorlichten over De Leeuws stuitende eigenaardigheden. De inhoud van het stukje, dat hoogstwaarschijnlijk bedoelde de spot te drijven met Filmpje en de lezers van bioscoopbezoek te weerhouden, is echter zo verregaand scabreus dat hier geen sprake meer is van pornografie maar van louter smerigheid. Het devies van uw krant luidt: Lux et Libertas, de politieke kleur is liberaal. Liberalisme impliceert eerbaarheid, beschaafdheid, goede manieren, kortom fatsoen. Max Pam is evenwel twee stappen verder gegaan: van liberalisme is hij via het libertinisme bij de liederlijkheid beland. Bespaar de lezers voortaan dit soort geestig bedoelde filmrecensies: we worden daarvan - om met Buster Fontein te spreken - een heel kleine beetje misselijk.

    • Mr. H.A. Marquart Scholtz