'Doodsteek voor klimaatbeleid'; Scherpe kritiek op Energienota

DEN HAAG, 21 DEC. De milieubeweging en de fracties van de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer zijn zeer ontevreden over de Energienota van het kabinet-Kok, omdat het nieuwe beleid slechts leidt tot een stabilisatie van de CO-emissies (het broeikasgas kooldioxyde) in het jaar 2020. Greenpeace noemt deze plannen “de doodsteek voor het Nederlandse klimaatbeleid”.

Direct na de presentatie door minister Wijers, gistermiddag, werd de Energienota fel bekritiseerd door de Stichting Natuur en Milieu en GroenLinks in de Tweede Kamer. Deze fractie vroeg een spoeddebat met minister De Boer (milieuhygiëne) aan, maar dat ging op aandrang van de regeringspartijen PvdA en VVD en oppositiepartij CDA niet door. Deze fracties vonden dat de Kamer niet over elk beleidsonderwerp direct een spoeddebat kan gaan houden.

De ondernemersvereniging VNO-NCW reageert positief op de Energienota, evenals de VVD en D66. Het CDA daarentegen is teleurgesteld en twijfelt aan de haalbaarheid van de doelstellingen. “VNO-NCW hoopt dat de noodzakelijke aandacht die de nota heeft voor verbetering van de energie-efficiency en de stimulering van duurzame energie een eind kan maken aan het gemillimeter over een procentje COmeer of minder”, aldus de werkgevers.

Minister Wijers legde bij de presentatie van zijn nota uit dat het kabinet gebonden is aan de afspraak om de CO-emissies tegen het jaar 2000 met 3 tot 5 procent te verminderen (ten opzichte van 1990) en ze daarna ten minste te stabiliseren. Maar de energiesector kan volgens de minister met het aanvullende beleid dat nu wordt voorgesteld, niet verder komen dan een stabilisatie van de emissies in 2020 op het niveau van 1990. Daarbij gaat het kabinet uit van een gematigde economische groei en een geleidelijke vermindering van de energie-intensiteit (verbruik van energie per eenheid produkt) van de industrie. De vermindering van 3 tot 5 procent van emissies moet volgens Wijers van andere sectoren komen, zoals verkeer en vervoer en de aanleg van bossen die kooldioxyde opnemen.

Wijers sloot niet uit dat er later in het belang van de klimaatbescherming nog aanvullende maatregelen moeten komen, maar het “ambitieuze” beleid dat hij in zijn nota heeft ontvouwd “is geformuleerd op basis van inschattingen wat redelijkerwijs is te realiseren”. Hij wil dat bedrijven hun energieverbruik per eenheid produkt tegen het jaar 2020 met 33,3 procent verminderen, en het aandeel van duurzame energie (zon, wind, waterkracht, biomassa, waterstof) dat nu één procent van het totaal is, opvoeren naar 10 procent.

Daarbij is rekening gehouden met het effect van de energieheffing die per 1 januari ingaat. “Het zou echt luchtfietserij zijn om nu een beleid aan te kondigen dat veel verdergaande doelstellingen zou moeten realiseren”, aldus de minister.