Koopkracht van boer en tuinder 5,5 pct gedaald

DEN HAAG, 20 DEC. De koopkracht in de land- en tuinbouw daalt dit jaar per bedrijf met 5,5 procent, waarmee het totaal resterende inkomen voor de agrarische gezinshuishoudens terugloopt. De produktie in de land- en tuinbouw is weliswaar groter dan vorig jaar, maar de prijzen liggen lager.

Al met al is er een daling van de produktiewaarde met anderhalf procent. Dat heeft het Landbouw-Economisch Instituut bekend gemaakt in het jaarlijkse overzicht van actuele inkomensontwikkelingen.

De melkveehouderij, de glastuinbouw, de champignonbedrijven, de akkerbouw en de vleeskuikenhouderij hebben te maken met flinke inkomensdalingen. Bij de varkenshouderijen is sprake van een verdere verbetering, terwijl de leghennenhouderijen zich herstellen van zeer slechte resultaten in 1994. De melkveebedrijven worden in het boekjaar '95-'96 geconfronteerd met lagere bedrijfsresultaten. Opnieuw daalt de melkprijs dit jaar met 2,5 procent. Bovendien zijn de veeprijzen de afgelopen zomer sterk gedaald. Daar staat tegenover dat door de weersomstandigheden - ondanks de droogte - de ruwvoervoorziening gunstiger is dan vorig jaar. In de melkveehouderij daalt het gezinsinkomen per saldo naar verwachting met 9.000 gulden tot een totaal van 49.000 gulden.

In de glastuinbouw heeft het vorig jaar ingezette herstel zich niet kunnen handhaven. Zowel in de glasgroenteteelt als in de bloemisterij zijn de telers dit jaar geconfronteerd met lagere opbrengstprijzen. De glasgroentebedrijven zien hun omzet teruglopen van 63,30 gulden naar 60,70 gulden per vierkante meter. Het LEI stelt dat hier opnieuw zal worden ingeteerd op het eigen vermogen.

Hoewel de prijsontwikkeling voor de eerste maanden van het volgend jaar nog onzeker is, ziet het er naar uit dat de bedrijfsresultatenin de varkenshouderij in het lopend boekjaar zullen herstellen. Het aanbod van varkens neemt wat af, waardoor dit jaar de prijzen voor varkens met drie procent en die voor biggen met zeven procent zullen stijgen. Daarbij zijn de varkenshouders er de afgelopen jaren in geslaagd de kostprijs duidelijk te verlagen. Het LEI wijst er op dat bij de huidige resultaten weer kan worden bijgedragen aan de vorming van het eigen vermogen.

Voor de akkerbouw gold het vorig seizoen als een heel goed aardappeljaar, maar het lopende boekjaar kenmerkt zich door een daling van opbrengstprijzen van verscheidene akkerbouwgewassen. Zij zakken echter niet onder het normale niveau, zodat de inkomens niet zullen afwijken van het langjarig gemiddelde.

In de potplantenteelt zullen de inkomens met 20.000 gulden per ondernemer dalen. De champignonbedrijven kunnen de goede resultaten van voorgaande jaren niet continueren, omdat de prijzen aanmerkelijk zijn gedaald.