Politieke kerstquiz

1. VNO-voorzitter Rinnooy Kan deed onlangs een belangrijke uitspraak over uitkeringstrekkers die weer een baan kunnen krijgen. “Voor mijn part krijgt die persoon wat meer dan de uitkering, bijvoorbeeld [...]” a. 75 cent per dag

b. 2 gulden per dag

c. 15 gulden per dag

2. SER-lid Blankert heeft het steeds over een 'kunstbaan'. Wat bedoelt hij daarmee? a. Zijn eigen toekomstige functie als super-lobbyist voor het bedrijfsleven, zodra hij voorzitter is van VNO-NCW.

b. Het werk van iemand die zich voor minder dan het minimumloon 's morgens om zes uur moet melden bij de tram-remise.

c. Werk in de industrie waarvoor VNO-NCW grote subsidies aanvraagt bij Economische Zaken.

3. De Nederlandse politie organiseerde recent verstorende acties en andere onderbrekingen van het werk. Wat betekent dit voor de salarissen gedurende de niet-gewerkte uren?

a. Minister Dijkstal van binnenlandse zaken maakt gebruik van een uitspraak van de Hoge Raad uit 1986 en betaalt geen salaris voor niet-gewerkte uren.

b. Dijkstal betaalt geen salaris en wijst de bonden op het risico van juridische acties door benadeelde derden.

c. Alle niet-gewerkte uren van de politiemensen worden probleemloos doorbetaald.

4. De werkgeverslobby VNO-NCW hecht erg aan de zogenaamde algemeen-verbindend-verklaring: alleen de grootste bedrijven mogen een eigen CAO afspreken; alle andere firma's moeten zich houden aan de loonschaaldie verplicht is voor hun sector. Onder welke sectorale CAO valt het eigen personeel van VNO-NCW?

a. De journalisten-CAO.

b. Geen enkele CAO, “want dat is makkelijker zo”.

c. De bouw-CAO voor de betonvlechters.

5. Het wordt steeds duidelijker dat kinderen die goed kunnen rekenen veel betere kansen hebben in onze kennismaatschappij. Daarom wil staatssecretaris Netelenbos van onderwijs:

a. een nieuw eindexamenpakket invoeren in het voortgezet onderwijs zonder wiskunde.

b. de beste leraren wiskunde een premie geven op hun salaris.

c. scholen belonen die de beste resultaten voor wiskunde boeken.

6. Een nieuwe milieu-norm van de EU voor nitraten betekent een daling van 65 procent in de Nederlandse veestapel. Daarom voelen steeds meer ministers zich nu al aangetrokken tot:

a. het dempen van de Noordzee ten behoeve van sociale woningbouw, want de Groene Hart-problematiek ligt 'gevoelig'.

b. zo snel mogelijk uitkopen van veeboeren in het westen om hun land beter aan te wenden voor recreatie, woningbouw en bedrijfsterreinen.

c. niets doen, zodat de boeren om financieel te overleven wel steeds méér last moeten bezorgen aan het milieu.

7. VVD-leiders Bolkestein en Zalm beweren met grote stelligheid dat Nederland nog veel meer moet bezuinigen dan al staat in het Regeerakkoord, omdat Nederland anders dreigt af te vallen voor de gemeenschappelijke Europese munt. Maar president Duisenberg van De Nederlandsche Bank voorspelde onlangs in het openbaar dat zelfs België met een veel hogere staatsschuld zeker mee mag doen met de ene munt. Dat was:

a. handig.

b. eerlijk.

c. gezaghebbend.

8. Van alle werklozen in Nederland zijn de wachtgelders in het onderwijs (kosten: 1,1 miljard per jaar) het best opgeleid. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

a. doet niets voor hen want zij drukken op een andere begroting.

b. schakelt hen creatief in bij extra onderwijs voor jongeren en buitenlanders.

c. maakt eindelijk afspraken met de vakbonden tegen leeftijddiscriminatie in het onderwijs.

9. De Hogeschool in Emmen heeft een uitstekende beoordeling en zou best wat meer studenten kunnen gebruiken. Daarom besluit minister Ritzen van onderwijs:

a. dat alle hogescholen precies hetzelfde collegegeld moeten heffen, zodat de studenten zonder extra kosten kunnen kiezen voor de grote steden waar de kamernood toch al het hoogst is.

b. dat elke hogeschool zelf het colleggeld mag vaststellen en ook op die manier het marktaandeel mag vergroten.

c. niet alleen de collegegelden, maar ook de salarissen van het personeel vrij te laten, zodat elke hogeschool in vrijheid kan beslissen over de toekomstige strategie.

10. De gemeente Den Haag klaagt over verpaupering, en een over-vertegenwoordiging van uitkeringstrekkers. Hoger opgeleiden ontvluchten de stad. Daarom wil de gemeente nu:

a. lagere gemeentelijke belastingen om meer bedrijvigheid aan te trekken.

b. de komende vijf jaar uitsluitend vrije sector woningbouw.

c. in hoog tempo doorgaan met de bouw van kleine, gesubsidieerde huurwoningen.

Hier zijn de goede antwoorden: 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c. Zes of meer goede antwoorden: u zou als stuurman aan de wal of columnist geen gek figuur slaan. Twee tot en met vijf goede antwoorden: tikkeltje naïef, amigo! Nul of één antwoord correct: te goed voor de boze wereld van de politiek.

    • E.J. Bomhoff