Van der Moolen: belangrijke stijging winst per aandeel

Effectenmakelaar Van der Moolen Holding verwacht dat de winst per aandeel over 1995 in ieder geval “belangrijk” (volgens de schaal van Mock duidt dit op 12 tot 20 procent) zal stijgen boven de 6,67 gulden die over 1994 werd behaald. Dit deelde de directie woensdag (na beurs) mee in de buitengewone vergadering van aandeelhouders.

In de eerste helft van het jaar nam de winst al met 11 procent toe tot 11,4 miljoen gulden, waardoor de winst per aandeel met ruim 5 procent steeg tot 3,52 gulden (berekend over het gemiddfeld aantal uitstaande stukken). De vergadering ging accoord met het voorstel tot afschaffen van het prioriteitsaandeel. Hiermee werd uitvoering gegeven aan het eerder bekend gamaakte voornemen deze beschermingsvorm op te heffen. De bevoegdheden van de prioriteitsaandelen komen nu toe aan de directie en behoeven voortaan goedkeuring van de raad van commissarissen. Ook de bindende voordracht voor de benoeming van directeuren en commissarissen komt te vervallen. De bevoegdheid tot het benoemen van directeuren komt toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders.