Een organisatie voor marketing veilingen

ZOETERMEER, 14 DEC. De veilingen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland (CBT) hebben in meerderheid ingestemd met het voorstel om met één marketingorganisatie te gaan werken, die de Verenigde Tuinbouwveiling Nederland (VTN) moet gaan heten. In een eerder stadium besloten de veilingen uiteindelijk niet volledig met elkaar te fuseren, maar wel een gezamenlijke strategie te ontwikkelen voor het op de markt brengen van groente en fruit.

De bijzondere algemene vergadering heeft gisteren tot oprichting van de marketingorganisatie besloten, maar de leden en de ondernemingsraden van de veilingen moeten de plannen nog goedkeuren. Naar verwachting zal dat voor eind maart volgend jaar gebeuren.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de oprichting van de VTN is dat de leden van de veilingen - de telers - de verantwoordelijkheid voor de verkoop van hun produkten overlaten aan de marketingorganisatie. De telers kunnen zich voortaan laten horen via een zogeheten kringbestuur, dat zij zelf kiezen. De gezamenlijke kringbesturen zullen de ledenraad vormen van de VTN, die de vorm van een coöperatie krijgt. De ledenraad kiest het bestuur van deze coöperatie en benoemt de raad van commissarissen van de besloten vennootschap VTN. De raad benoemt op haar beurt een hoofddirectie, die verantwoordelijkheid draagt voor het gehele marketingbedrijf.

De algemene vergadering heeft gisteren al een hoofddirectie van de VTN benoemd, die van de vergadering het mandaat heeft gekregen om 'de invulling van de organisatie voortvarend ter hand te nemen'. Voor het uitvoeren van die taak heeft de hoofddirectie vast een budget van tien miljoen gulden gekregen. Bovendien is inmiddels een Raad van Commissarissen benoemd, waarvan de Rotterdamse professor dr. C.P. Veerman (economie van het agrarisch bedrijfsleven) voorzitter wordt. Daarnaast zijn H.H.F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank en I.J. Vos, algemeen directeur van Schuitema NV als externe leden benoemd.