Varkens

Nederland bezit relatief de meeste varkens ter wereld. In Nederland werden in 1993 per hectare agrarische grond gemiddeld 7,5 varkens gehouden. Op enige afstand volgen nabijgelegen EU-landen als België (4,7 varkens) en Denemarken (3,9 varkens).

China is de grootste varkenshouder van de wereld. Van de bijna 900 miljoen varkens in de wereld leven er bijna 400 miljoen in China. De 15 miljoen Nederlandse varkens produceren eenderde van de totale mesthoeveelheid. Doordat de meeste varkenshouderijen vrijwel grondloos zijn wordt ongeveer 60 procent van het mestprobleem (de hoeveelheid mest die een boer niet op zijn eigen land kan gebruiken omdat hij anders de voorgeschreven bemestingsnormen overschrijdt) in Nederland door de varkens geproduceerd. Vooral de mestcomponenten fosfaat en stikstof leiden tot milieuvervuiling. Een varken produceert, afhankelijk van zijn voeding, tussen 4,8 en de 7,4 kilo fosfaat ofwel bijna 1200 kilo mest per jaar. Als gevolg van intensieve bemesting in mestconcentratiegebieden als het oosten van Noord-Brabant, Gelderland en Limburg moeten de waterleidingbedrijven honderden miljoenen guldens uitgeven aan waterzuivering. Minister De Boer (VROM) wil daarom strengere normen stellen voor de bemesting. De varkenshouderijen, die veelal grootschalig opereren om zo voldoende inkomen te generen, zien door deze maatregelen hun toekomst somber in.

    • Diederik van Erven Dorens