Groningers: toegang tot stad is probleem

GRONINGEN, 12 DEC. Groningers ervaren de bereikbaarheid van hun stad als een serieus probleem. Maar maatregelen als extra aanleg van wegen, het opofferen van groen, hogere belastingen of de sloop van woningen wijst het merendeel van de stad-Groningers af. Daarentegen vindt een kleine meerderheid van inwoners van omliggende gemeenten dat er in de stad woningen mogen verdwijnen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Dat blijkt uit een verkeersenquête die de gemeente Groningen onder 'stadjers' en 'ommelanders' heeft gehouden. Ruim 5.600 mensen deden aan de enquête mee die in het huis-aan-huis-blad De Groninger Gezinsbode verscheen. “Een prachtig resultaat. Verkeer leeft in Groningen”, aldus wethouder J. Pieters (verkeer). Daarnaast werden 660 mensen telefonisch ondervraagd. De uitkomsten van de enquête en een reeks discussiebijeenkomsten moeten een draagvlak voor het toekomstige verkeersbeleid bieden.

Tweehonderd bezoekers van de eerste bijeenkomst kregen gisteravond de resultaten gepresenteerd. Er bleek onder meer dat op verkeersgebied een generatiekloof bestaat. Mensen jonger dan 45 jaar zijn 'groener' en 'progressiever' dan 45-plussers, meer 'blij-dat-ik-rij-voorstanders'. De overheid moet maatregelen nemen om het autoverkeer niet meer te laten toenemen, vindt 61 procent van de geënquêteerden. De overheid moet meer doen om het milieu te beschermen, aldus zeventig procent. Daarentegen is tachtig procent het eens met de stelling dat mensen zelf moeten kunnen bepalen welk vervoermiddel ze willen gebruiken.

“De enquête biedt geen directe oplossingen voor welk beleid er moet worden gevoerd, wel legio gespreksstof”, aldus onderzoeker E. Berman. Volgens hem zullen uit deze “brede consultatie van de Groninger bevolking” een aantal concrete suggesties komen die “het stadsbestuur niet zomaar naast zich neer kan leggen”.

Wethouder Pieters vindt het meest opvallend aan de enquête dat “iedereen de bus verschrikkelijk belangrijk vindt maar dat niemand er in gaat zitten. Schrijnend.” De vervoersbedrijven zijn er volgens haar niet goed in geslaagd de voordelen van het openbaar vervoer voor het voetlicht te brengen. “Mensen weten vaak helemaal niet dat een bus eens in het kwartier rijdt.” Opmerkelijk vindt ze ook het verschil tussen mannen en vrouwen. “Vrouwen zijn meer op het milieu gericht. Ik heb gehoord dat er binnen gezinnen fel is gediscussieerd over wie de enquête mocht invullen.”

Dat het verkeersprobleem in Groningen nijpend is, schetste J. Ploeg van Heidemij Advies. Het verkeer op de ringweg rond Groningen is de laatste tien jaar met 30 procent gestegen. De komende tien jaar zal de automobiliteit in Groningen met meer dan veertig procent toenemen. “We moeten dus keuzes maken om meer mobiliteit met minder automobiliteit te bereiken.”

De bijeenkomst gisteren was voor veel bezoekers een gelegenheid de ergernissen over het vervoersbeleid te uiten: de gemeente voert een wanbeleid, busbanen zorgen voor te lange files, de fietsers houden zich niet aan de regels. In een van de discussiegroepen stoorde een jonge psycholoog zich aan het feit dat ommelanders het goed vinden dat er woningen in de stad worden gesloopt. “Gaan ze zelf lekker in het groen wonen en trekken ze zich geen moer meer aan van de leefbaarheid in de stad.”

Zestien kleine discussiegroepen gaven de eerste “suggesties voor oplossingsrichtingen” voor de verkeersdruk. Dat leverde vele ideeën en meningen op, van “de Zaagmuldersweg moet breder” tot “het centrum moet autovrij worden”. De bezoekers werd verzocht de komende maanden in 'themagroepen', 'gebruikersgroepen' en 'stadsdeelgroepen' verder te discussiëren. De organisatoren lieten het publiek zelf ideeën voor thema's en gebruikersgroepen leveren. Dit zorgde volgens sommigen voor een te lange, versnipperde lijst. “Kunnen de fietsers niet beter worden opgesplitst in dames- en herenfietsers”, merkte een veertiger droogjes op. Uit de werkgroepen worden over een paar maanden zogeheten 'werkateliers' samengesteld. Samen met deskundigen moeten deze in het voorjaar met concrete maatregelen komen.