Unicef: bescherm kinderen tegen oorlog en geweld

ROTTERDAM, 11 DEC. UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, wil een betere bescherming van kinderen tegen de gevolgen van gewapende conflicten. In het vandaag in Londen gepresenteerde The State of the World's Children 1996, het jaarverslag van UNICEF, is een actieplan opgenomen dat dit moet bewerkstelligen. Volgens schattingen van UNICEF zijn de laatste tien jaar twee miljoen kinderen gestorven aan de gevolgen van gewapende conflicten. Vier tot vijf miljoen kinderen zijn in die periode gehandicapt geraakt door geweld en miljoenen zijn dakloos of wees geworden. Meer dan tien miljoen kinderen hebben te kampen met oorlogtrauma's.

In zijn voorwoord van het jaarverslag van UNICEF memoreerde Boutros Boutros-Ghali, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat de organisatie vijftig jaar geleden werd opgericht om het lijden van kinderen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog te verlichten. De “enorme taak” van UNICEF in de jaren negentig tekent de “verschrikkelijke symmetrie” van de afgelopen vijftig jaar, zo schrijft Boutros-Ghali.

De maatregelen uit het actieplan zijn volgens Carol Bellamy, directeur van UNICEF, praktisch en effectief om het lot van kinderen in conflictgebieden te kunnen verbeteren. “Oorlogen zullen niet verdwijnen”, aldus Bellamy, “maar we kunnen op z'n minst proberen de gevolgen ervan te verzachten, en te voorkomen dat kinderen het doelwit worden”.

UNICEF pleit in het actieplan 'Agenda tegen Oorlog' voor preventie van gewapende conflicten door bemiddeling. De organisatie vraagt verder om een wereldwijd verbod op de produktie en het gebruik van anti-persoonsmijnen en om het verhogen van de minimumleeftijd waarop kinderen voor de krijgsmacht mogen worden gerecruteerd van vijftien naar achttien jaar.

Het Kinderfonds stelt voor om tijdens conflicten gevechtsvrije zones in te stellen of tijdelijke wapenstilstanden in acht te nemen, zodat noodhulp verleend kan worden en kinderen kunnen worden beschermd tegen geweld. In het actieplan wordt ten slotte aandacht gevraagd voor de bescherming van meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld en voor de noodzaak van intensieve begeleiding van kinderen met oorlogstrauma's.

UNICEF ziet de effecten van oorlogen op de economie en op voorzieningen als gezondheidszorg als de belangrijkste oorzaak van de hoge sterfte onder kinderen in conflictgebieden. Economische sancties van de internationale gemeenschap zouden deze effecten kunnen versterken. Om die reden pleit UNICEF voor een officieel onderzoek naar de mogelijke gevolgen van dergelijke sancties op het welzijn van kinderen in conflictgebieden.