Voorlopig plan gaat uit van 2000 hectare bedrijfsterrein; Tweede Maasvlakte dichterbij

ROTTERDAM, 5 DEC. Het ministerie van verkeer en waterstaat en de gemeente Rotterdam hebben een studie uitgewerkt voor de aanleg van een tweede Maasvlakte. De kosten voor de aanleg van de nieuwe Maasvlakte worden geraamd tussen de 5,2 en 8 miljard gulden.

Volgens minister Jorritsma is er nog “geen geld op de plank gelegd” voor uitvoering van het project, aangezien een uitgebreide maatschappelijke discussie over het nut en de noodzaak van een tweede Maasvlakte nog gevoerd moet worden. Jorritsma zal in maart het kabinet een voorstel voorleggen dit onderzoek te starten.

De voorlopige plannen voorzien in de aanleg van een nieuwe Maasvlakte met netto 2000 hectare bedrijfsterrein. Naast ruimte voor bedrijven zal er op de nieuwe landwinning uit zee ook minimaal 750 hectare beschikbaar komen voor natuur en recreatie. Uit de voorstellen, die zijn besproken binnen het regionale overlegorgaan ROM-Rijnmond (Ruimtelijke Ordening en Milieu), blijkt dat is gekozen voor een omvangrijke nieuwe Maasvlakte, zodat niet voor iedere toekomstige uitbreiding aparte procedures hoeven worden gestart. Het ruimtelijk probleem van Rotterdam kan daarmee tot ver in de volgende eeuw worden opgelost. De Rotterdamse havenwethouder René Smit noemde in dat verband het jaar 2035.

De Rotterdamse haven kampt met een steeds nijpender ruimteprobleem. Momenteel komt er door de herstructurering van de Waal- en Eemhaven weliswaar enige ruimte voor nieuwe bedrijven beschikbaar, maar dat is bij lange na niet voldoende om over enkele jaren aan de vraag van nieuwe klanten te kunnen voldoen. “Binnen enkele jaren moeten we nee verkopen aan nieuwe klanten”, roepen havendirecteur W. Scholten en wethouder R. Smit in koor. Om die reden is Rotterdam buiten de eigen gemeente al een strategische alliantie met het Havenschap Vlissingen aangegaan. Klanten met stukgoed dat veel ruimte opeist (bijvoorbeeld de overslag van auto's) kunnen voorlopig in Vlissingen terecht.

Wethouder Smit rekende gisteren voor dat het ruimtegebrek in Rotterdam in 2015 opgelopen kan zijn tot 1300 hectare. Daarom is volgens hem haast geboden met de aanleg van een tweede Maasvlakte. Als het kabinet instemt met de plannen kan de onderzoeksfase in de eerste helft van 1997 zijn afgerond. Daarna kan gedetailleerd onderzoek beginnen naar onder andere de vorm, de mogelijkheden en de effecten van een tweede Maasvlakte, die gefaseerd kan worden aangelegd. Vanaf 2002 kunnen de eerste bedrijfsterreinen worden opgeleverd.

De aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen grijpt echter diep in de infrastructuur van de haven in. Wat betreft de verbetering van de wegen-infrastructuur kiest het bestuurlijk overleg ROM-Rijnmond derhalve voor een aanmerkelijke verbetering van de A15, die zuidelijk van Rotterdam naar de Maasvlakte loopt. In de voorstellen wordt verder gepleit voor aanleg van de Calandtunnel. Dat betekent een lagere prioriteit voor de Blankenburg- of Oranjetunnel, die beide onder de Nieuwe Waterweg doorgaan.

Diverse milieugroeperingen dringen in een eerste reactie aan op extra aandacht voor natuur en milieu. Onder meer de Zuidhollandse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu vinden dat het zwaartepunt in het project te veel ligt op het realiseren van wegen en bedrijfsterreinen.

In de gestarte discussie over de tweede Maasvlakte wordt wat Jorritsma betreft niet het idee voor een nieuwe luchthaven voor Rotterdam betrokken. De aanleg daarvan op de tweede Maasvlakte is volgens haar niet aan de orde.