Federatie land- en tuinbouw fel tegen voorstel nieuwe CAO

DEN HAAG, 5 DEC. Het bestuur van de federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) zal vandaag vrijwel zeker een voorstel voor een nieuwe CAO voor de land- en tuinbouw en boomkwekerij verwerpen. Daarmee staat hoegenaamd vast dat de opheffingsprocedure van het Landbouwschap wordt voortgezet, tenzij minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) zich nog met succes in het conflict tussen de werkgevers (LTO Nederland) en de voedingsbonden van FNV en CNV mengt. De bonden hebben de werkgevers in september al een ultimatum gesteld. Toen daar niet aan werd voldaan hebben de bonden intern opdracht gegeven het besluit voor te bereiden om het Landbouwschap op te heffen.

Doordat de achterban van de werkgevers zich niet kan vinden in het principe-akkoord voor een nieuwe CAO, zien de voedingsbonden van FNV en CNV voor zich zelf geen rol meer in het Landbouwschap, dat daardoor in de meest benarde situatie van zijn 41 jarige bestaan verkeert. De discussie over die CAO zit nu al bijna een jaar vast.

Het Landbouwschap en de Produktschappen vormen publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties die als kerntaken het stellen van heffingen en het uitvaardigen van verordeningen aan de sector hebben. De wet eist echter dat zowel werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd in deze organen. Nu de bonden niet langer zitting hebben in het Landbouwschap is het instituut feitelijk verlamd.

Vooruitlopend op de opheffing van het schap heeft LTO Nederland vorige week de Commissie-Hirsch Ballin geïnstalleerd, die zich moet buigen over de structuur van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De commissie is gevraagd om binnen een half jaar te adviseren over de manier waarop in de toekomst de agrarische belangen moeten worden behartigd, zoals nu wordt gedaan door het Landbouwschap en de verschillende produktschappen. De commissie moet een structuur bedenken voor een modern zelfregulerend en zelffinancierend orgaan, dat zowel maatschappelijk, politiek als economisch van deze tijd is. Het Landbouwschap, zoals dat nu functioneert is vier jaar na het van kracht worden van de Wet op de Bedrijfsorgansatie (1950) ingesteld.