Bisschop trekt omstreden reglement in

ROERMOND, 1 DEC. Het omstreden reglement dat de vroegere Roermondse bisschop Gijsen tevergeefs aan de katholieke scholen in zijn bisdom heeft willen opleggen, wordt door zijn opvolger F. Wiertz ingetrokken. In een brief aan alle besturen van katholieke scholen in Limburg heeft Wiertz gisteren laten weten dat hij het reglement van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) aanvaardt als basis voor de erkenning van de katholieke identiteit van een school. Daarmee schaart hij zich in de rij van de overige Nederlandse bisschoppen die het NKSR-reglement van het begin af aan hebben erkend.

Oud-bisschop Gijsen vervreemdde het katholieke onderwijs van zijn gezag, toen hij in 1987 met een eigen reglement kwam om uit te maken welke school zich wel of niet katholiek mocht noemen. Naar zijn mening deugde het reglement van de NKSR niet omdat daarin het toezicht was gedelegeerd aan deze koepelorganisatie voor het katholieke onderwijs. Met het kerkelijk wetboek in de hand hield Gijsen vast aan de verantwoordelijkheid van de bisschop voor het katholieke onderwijs in zijn diocees.

In het Roermondse reglement werd bepaald dat de bisschop in ieder schoolbestuur een afgevaardigde zou benoemen, die het recht van veto zouden krijgen in belangrijke kwesties. De schoolbesturen wilden van die bemoeienis niets weten, te meer omdat de bisschop een voorbeeldige katholieke levenswandel eiste van de leerkrachten. Voor samenwonende, gescheiden of homofiele leerkrachten zou geen plaats meer zijn.

De scholen kregen vijf jaar de tijd om het reglement van hun bisschop over te nemen. Scholen die dat weigerden zouden zich vanaf 1 januari 1992 niet meer katholiek mogen noemen. Op de fatale datum bleken slechts acht scholen aan de wens van hun bisschop te hebben voldaan. In bijna alle gevallen ging het om besturen die geen andere keus hadden, omdat zij behalve schoolbestuur ook kerkbestuur waren. Verreweg de meeste katholieke scholen hadden in plaats daarvan de helpende hand gegrepen die de NKSR had toegestoken. De raad bood hun een constaterende verklaring aan waarin werd bevestigd dat de scholen het NKSR-reglement hadden aanvaard. Enkele andere Limburgse schoolbesturen veranderden hun katholieke grondslag in een algemeen christelijke of algemeen bijzondere.

Bisschop Wiertz erkende gisteren dat de pogingen van zijn voorganger om een eigen reglement op te leggen waren mislukt en dat daardoor een kloof was gegroeid tussen het onderwijs en het bisdom: “Ik deel de zorg van mijn voorganger over de identiteit van het katholiek onderwijs, maar ik erken dat ik mijn verantwoordelijkheid niet met machtsmiddelen kan opleggen.” Wiertz zei te hopen dat hij in een dialoog met de scholen een nieuw vertrouwen zou kunnen wekken om het contact te herstellen.