Wereldhandel

In NRC Handelsblad van 23 november wordt een plaatje gepresenteerd met het 'aandeel van handel binnen eigen werelddeel als percentage van totale handel in goederen' naar vijf regio's, waaronder West-Europa. Daarbij wordt vermeld dat er voor West-Europa eerder sprake lijkt te zijn van regionalisering dan globalisering. Bij de verschillende percentages wordt niet genoemd dat het hierbij gaat om aandelen uitgedrukt in geld (dollars).

De vraag rijst of dit een goed beeld geeft van de werkelijkheid. Een groot deel van de internationale handel in goederen en produkten (bijvoorbeeld ijzererts, katoen en rijst) wordt namelijk beheerst door een relatief klein aantal multinationale ondernemingen. Deze ondernemingen bepalen voor een aanzienlijk deel en naar eigen goeddunken de inkoop- en verkoopprijs van hun handelswaar. Kortom: de handelswaarde uitgedrukt in geld weerspiegelt niet de werkelijke waarde.

Wordt er gekozen voor een andere eenheid, namelijk van het verhandeld gewicht van goederen en produkten, dan komen er geheel andere handels-aandelenplaatjes uit de bus. Bij de vraag of er sprake is van regionalisering danwel globalisering van de economie dient er mijns inziens vooral te worden gekeken naar de mate waarin er sprake is van een rechtvaardige inkomensverdeling tussen de verschillende landen of regio's van de wereld: dat is dan internationale staathuishoudkunde.

    • T.M. van Hettema