Kasreserve absorbeert betalingen Rijk

Uit de weekstaat blijkt dat de Staat de vorige week heeft ingeteerd op haar t, doordat zij voor bijna 5,8 miljard gulden aan betalingen verrichtte, onder meer aan ambtenarensalarissen. Dit had een verruimend effect op de geldmarkt. In anticipatie daarop had DNB vorige week de kasreserveverplichting reeds flink verhoogd, van nihil tot 4,1 miljard gulden. Ook had zij om deze reden op de speciale beleningen 1,9 miljard gulden minder toegewezen. Uiteindelijk bleken de banken maandag nog een kleine resterende geldbehoefte te hebben, gezien de beperkte toename van de post voorschotten in rekening-courant. Dit is overigens een momentopname, want als naar het gebruik van het contingent (voorschotfaciliteit) gedurende de afgelopen week wordt gekeken, dan blijkt dat de banken juist hebben bespaard. De besparing is vorige week toegenomen met bijna een procentpunt tot 2 procent, nadat 42,9 procent van de contingentsperiode van drie maanden is verstreken. Interessant is dat de waarde van de goud- en deviezenvoorraad van DNB is toegenomen met 240 miljoen gulden. De waardestijging van de dollar in de afgelopen week ligt hieraan ten grondslag. Deze opwaardering komt in de weekstaat tot uiting in de post waarderingsverschillen goud en deviezen aan de passiefzijde. Aan de actiefzijde van de balans wijst de veel beperktere toename van de tegenpost vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten erop, dat door andere oorzaken het bezit van dit soort papier wat is afgenomen. De Nederlandsche Bank heeft gisteren de maandelijkse veiling van haar certificaten (NBC's) gehouden, waarmee liquiditeiten van banken voor een periode van zes maanden worden gebonden. Er werd voor bijna 2 miljard gulden toegewezen, terwijl hiertegenover 1,5 miljard vervalt hetgeen per saldo een verkrapping impliceert van een half miljard gulden bij de afwikkeling op aanstaande donderdag. Omdat deze week ook belastingen de schatkist zullen instromen, hetgeen de geldmarkt afroomt, is de kasreserve voor de periode vanaf aanstaande donderdag teruggebracht tot nul.

De geldmarktsturing door De Nederlandsche Bank oefende de afgelopen week een neutrale invloed uit op de rente. Maar toch zette de daling van de tarieven op de Nederlandse geldmarkt zich voort. Het driemaands AIBOR-tarief (Amsterdam interbank offered rate) daalde met 3 basispunten (honderdste procentpunten) tot 3,73 procent op dinsdag. Aan het lange eind van de geldmarkt noteerde twaalfmaands geld gisteren zelfs 11 basispunten lager, op 3,76 procent. Dit kan niet los worden gezien van de daling van de obligatierendementen in Nederland en Duitsland in de afgelopen week. Dat hangt samen met de mogelijkheid dat de Bundesbank morgen besluit tot een verlaging van de Duitse officiële tarieven.

Bron: Economisch Bureau ING Groep