Jorritsma in conflict met Kamer over spoor

DEN HAAG, 29 NOV. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) en de Tweede Kamer ruziën over de onrendabele spoorlijnen. De Tweede Kamer wil precieze gegevens over afzonderlijke lijnen, zoals die enkele weken geleden werden onderzocht door McKinsey. De minister weigert deze gegevens te verstrekken.

Haar motief daarvoor is dat de cijfers die McKinsey heeft onderzocht tot stand zijn gekomen op basis van een zogeheten integrale kostentoedeling: de overheadkosten worden verdeeld over alle lijnen. Het staat echter nog geenszins vast dat het ministerie op basis van dit rekenmodel verliezen van sommige niet rendabele lijnen wil vergoeden. De komende maanden moeten het departement en de spoorwegen het nog eens worden over het te hanteren rekenmodel voor vervoerscontracten. Jorritsma is bang dat een debat in de Kamer op basis van integrale kostentoedeling haar handen bindt en daardoor een prijsopdrijvend effect zal hebben.

De minister heeft de Kamer wel een memorandum van McKinsey gestuurd over de rentabiliteit van treinseries, maar hierin worden de baten en lasten niet uitgesplitst per treinserie. Een treinserie is een in de dienstregeling gedefinieerde vervoersvoorziening tussen twee stations. De Kamer neemt hier geen genoegen mee. Jorritsma zou vanmiddag op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat aanvullende uitleg geven.

McKinsey heeft de methode bekeken die NS Reizigers gebruikt om de rentabiliteit van treinseries te meten. Uit het openbaar gemaakte memorandum blijkt dat van de honderd treinseries er slechts twaalf voldoen aan de door de raad van bestuur van NS gestelde rendementseis van tien procent. Dat wil niet zeggen dat NS Reizigers alle overige 88 zal voordragen voor de contractsector. Er zijn veel treinen die op zichzelf wat verlies opleveren, maar wel reizigers aanvoeren die vervolgens een winstgevende reis met een intercity ondernemen. Uit het memorandum van McKinsey wordt niet duidelijk hoeveel van die 88 treinseries mogelijk wel voor de contractsector in aanmerking komen.

    • Gretha Pama
    • Dick van Eijk